ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Έργα

Έργα

(162 Αποτελέσματα)
Καθαρισμός

XENIOS

2017-2022 | EU and Greek national funds (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Μία συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων

readmore-arrow

EUROfusion-FP9

2021-2025 | European Commission / Horizon Europe (FP9)

EUROfusion in Horizon Europe

readmore-arrow

RI-URBANS

2021-2025 | EC/Horizon 2020

Δυνατότητες και υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

readmore-arrow

H2C2

2020-2022 | Green Fund

Χάκαρε τη Κλιματική Αλλαγή στο Χελμό

readmore-arrow

2020-2022 | Hellenic Ministry of Development and Investments/NSRF 2014-2020

Μελέτη της επίδρασης των πηγών εκπομπής και των περιβαλλοντικών συνθηκών στη διαμόρφωση του ατμοσφαιρικού αερολύματος στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, με έμφαση στην υγροσκοπικότητα των αιωρούμενων σωματιδίων και στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

readmore-arrow

LIFE FROSTDEFEND

2021-2025 | EC/LIFE programme

Πρόβλεψη και προστασία των οπωροφόρων καλλιεργειών από τον παγετό

readmore-arrow

ATMO-ACCESS

2021-2025 | EC/Horizon 2020

Λύσεις για βιώσιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις έρευνας της ατμόσφαιρας

readmore-arrow

AEROMET II

2020-2023 | EC/Horizon 2020 & EURAMET

Προηγμένη μετρολογία αερολυμάτων για την επιστήμη της ατμόσφαιρας και την ποιότητα του αέρα

readmore-arrow

CLIMPACT

2019-2022 | Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εθνικό δίκτυο Έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της

readmore-arrow

PANACEA

2018-2022 | Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)

readmore-arrow

2017-2021 | ΙΣΝ/SNF

Μελέτη σχέσης ραδιενεργού ρύπανσης με δορυφορικές παρατηρήσεις παραμέτρων θαλασσίου περιβάλλοντος και συγκριτική τους απεικόνιση σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών

readmore-arrow

2020-2022 | IKY/SSF

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός κυτταρογενετικού εργαλείου για την ανίχνευση της συνεργιτικής δράσης και των επιπτώσεων της ραδιενεργού και συμβατικής ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον

readmore-arrow

AEOLOS

2001-2004 | FP5-EESD

Assessment of impact of sf6 and pfcs reservoir tracers on global warming and development of environmentally friendly tracer technology

readmore-arrow

ECLISEA

2017-2021 | ERA4CS

European advances on CLImate services for coasts and SEAs

readmore-arrow

SERV_FORFIRE

2017-2021 | ERA4CS (European Research Area for Climate Services), an ERA-NET initiated by JPI CLIMATE and co-funded by the EUROPEAN COMMISSION.

Integrated SERVices and approaches FOR Assessing effects of climate change and extreme events for FIRE and post fire risk prevention

readmore-arrow

WINDSURFER

2017-2021 | WINDSURFER is funded through the ERA4CS ERA-NET and the European Commission.

WIND and wave Scenarios, Uncertainty and climate Risk assessments for Forestry, Energy and Reinsurance

readmore-arrow

NEVERMORE

2022-2026 | Horizon Europe/101056858

New Enabling Visions and tools for End-useRs and stakeholders thanks to a common MOdeling appRoach towards a climatE neutral and resilient society

readmore-arrow

TransformAr

2021-2025 | H2020 101036683

Accelerating and upscaling transformational adaptation in Europe: demonstration of water-related innovation packages

readmore-arrow

LIFE RESYSTAL

2021-2025 | LIFE20 CCA/GR/001787

Climate change REsilience framework for health SYStems and hospiTALs

readmore-arrow

FIREURISK

2020-2023 | H2020 101003890

Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management

readmore-arrow

EU-CIRCLE

2015-2018 | H2020 653824

A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change

readmore-arrow

H2TRANS

2019-2023 | European Regional Development Fund of the EU and Greek national funds under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Development of an Autonomous Hybrid RES-H2 Integrated System for Local Transportation Systems

readmore-arrow

SUPER-LNG-PLUS

2018-2022 | ADRION-INTERREG 2014-2020

SUstainability PERformance of LNG-based maritime mobility - PLUS

readmore-arrow

Industrial Scholarships

2017-2021 | Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, Βιομηχανικές Υποτροφίες

readmore-arrow

DACCORD-2

2016-2019 | IAEA

Ανάλυση δεδομένων και συλλογή για κοστολόγηση του παροπλισμού ερευνητικών αντιδραστήρων

readmore-arrow

DACCORD-1

2012-2015 | IAEA

Ανάλυση δεδομένων και συλλογή για κοστολόγηση του παροπλισμού ερευνητικών αντιδραστήρων

readmore-arrow

PREDIS

2020-2024 | EC, Horizon 2020

Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων πριν τη Διάθεση

readmore-arrow

EURAD

2019-2024 | EC, Horizon 2020

Ευρωπαϊκό Κοινό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Διάθεσης Ραδιενεργών Καταλοίπων

readmore-arrow

ΒιοΝανοΔιαγνωστική

2021-2023 | ΓΓΕΤ/ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) (Τ2ΕΔΚ-03746)

Καινοτόμοι οπτικοί βιοαισθητήρες βασισμένοι σε νανονήματα Si για προσδιορισμό καρκινικών και μεταβολικών δεικτών, καθώς και δεικτών οξειδωτικού stress

readmore-arrow

ΑνοσοPros

2020-2021 | ΓΓΕΤ/ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΔΒΜ 103 (MIS 5047811)

Ανάπτυξη ανοσοχημικής αναλυτικής μεθοδολογίας, σε μορφές ELISA και βιοαισθητήρα, για τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων με δομή βενζιμιδαζολίου

readmore-arrow

PYTHIA

2008-2011 | EU/FP7-ICT-2007.3.6-224030

Βιοψηφίδες μονολιθικά ολοκληρωμένων συμβολομέτρων για την έγκαιρη ανίχνευση ανθρώπινων ασθενειών χωρίς τη χρήση ιχνηθετών

readmore-arrow

FOODSNIFFER

2012-2016 | EU/FP7-ICT-2011-8 (318319)

Επιτόπιος έλεγχος ασφάλειας τροφίμων με χρήση μονολιθικά ολοκληρωμένης φασματοσκοπικής ψηφίδας για την ανίχνευση επιβλαβών ουσιών σε φρέσκα τρόφιμα

readmore-arrow

FOODSENS

2021-2023 | ΓΓΕΤ/ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) (Τ2ΕΔΚ-01934)

Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείας σε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες

readmore-arrow

FOODSCAN

2011-2013 | EU/FP7-SME-2011 (286442)

Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης πλατφόρμας καινοτόμου βιοαισθητήρα για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων

readmore-arrow

DIAMOND

2018-2021 | ΓΓΕΤ/ΕΠΑνΕΚ 2014-2020/ΕΣΠΑ 2014-20

Ταχεία, Έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση μικροβιακών λοιμώξεων με αυτοματοποιημένο επιτόπιο, διαγνωστικό σύστημα

readmore-arrow

2009-2011 | Υπουργείο Υγείας

GSTT1, GSTM1 and ΝQO1 gene polymorphisms in Greek patients with multiple sclerosis: Relevance as predisposing factors

readmore-arrow

EuGESMA

2008-2012 | EU COST Action

Translating genomic and epigenetic studies of MDS and AML

readmore-arrow

2000-2002 | Hellenic Institute of Occupational Health and Safety (ELINYAE)

Occupational and environmental exposures in MDS pathogenesis

readmore-arrow

RENEB

2012-2015 | EU within the 7th Framework Programme (EURATOM grant agreement No: 295513)

Δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου βιοδοσιμετρίας

readmore-arrow

Low dose effects

2015-2016 | Ελληνική Καδιολογική Εταιρεία

Διερεύνηση της επίδρασης των χαμηλών δόσεων ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε μοριακό (DNA) και κυτταρογενετικό (χρωμοσωματικό) επίπεδο, κατά την έκθεση ασθενών σε αιμοδυναμικές πράξεις

readmore-arrow

Individual radiosensitivity

2017-2021 | Stavros Niarchos Foundation Programme for Industrial Fellowships

Ανάπτυξη κυτταρογενετικών μεθοδολογιών για την εκτίμηση της ατομικής ακτινοευαισθησίας και αξιολόγηση σύγχρονων εξατομικευμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας

readmore-arrow

AO-10-IBER-24

2011-2014 | Human Spaceflight of European Space Agency (ESA)

Μελέτη μηχανισμών επαγωγής χρωμοσωματικών αλλοιώσεων μετά από έκθεση σε ακτινοβολία διαστήματος και κινδύνου καρκινογένεσης με χρήση κυτταρογενετικών μεθόδων

readmore-arrow

CMCRC-Pilot grant

2016-2018 | Research Subaward CMCRC program as support from a pilot grant from the Opportunity Funds Management Core of the Centers for Medical Countermeasures against Radiation, National Institute of Health; grant number U19AI067773.

Ταχεία και ελάχιστα επεμβατική μέθοδος βιοδοσιμετρίας με χρώση Giemsa για την ποσοτικοποίηση των πρόωρα συμπυκνωμένων χρωμοσωματικών θραυσμάτων λεμφοκυττάρων ή με κεντρομεριδιακούς και τελομεριδιακούς PNA ιχνηθέτες για την ποσοτικοποίηση των δικεντρικών χρωμοσωμάτων σε περιπτώσεις υπερέκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες

readmore-arrow

THALES-2

2013-2015 | NSRF project - Program Thales

Μηχανισμοί αντοχής των βλαστοκυττάρων του καρκίνου του μαστού σε γενοτοξικές προσβολές: Εφαρμογές στη διάγνωση, στις εξατομικευμένες στρατηγικές θεραπείας και στην πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου

readmore-arrow

THALES-1

2013-2015 | NSRF project - Program Thales

Μοριακή τυποποίηση του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού

readmore-arrow

1998-2022 | Provision of services

Βιοδοσιμετρία ακτινοβολιών και Κυτταρογενετική λευχαιμικών νοσημάτων

readmore-arrow

2018-2020 | Stavros Niarchos Foundation Programme for Industrial Fellowships

Προσδιορισμός γενετικών βιοδεικτών που σχετίζονται με τη σχετιζόμενη με την ενδομητρίωση στειρότητα και τον κακοήθη μετασχηματισμό

readmore-arrow

European LeukemiaNet

2004-2012 | EU FP6

Ενίσχυση και ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας στην έρευνα και τη θεραπεία της λευχαιμίας (CML, AML, ALL, CLL, MDS, CMPD) με την ενσωμάτωση των κορυφαίων εθνικών δικτύων λευχαιμίας και των διεπιστημονικών ομάδων εταίρων τους στην Ευρώπη

readmore-arrow

Nano2Clinic

2018-2022 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Δράση COST CA17140 "Nano2Clinic: Νανοϊατρική και καρκίνος - απ΄τον εργαστηριακό πάγκο στο κρεβάτι του ασθενούς"

readmore-arrow

NOAR

2020-2024 | European Cooperation in Science and Technology (COST)

Δράση COST CA19114: Δίκτυο βελτιστοποιημένων Ραδιοφαρμάκων με Αστάτιο-211

readmore-arrow

Dual-targeting iron oxide nanoparticles

2020-2021 | ΕΣΠΑ/Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σιδηρομαγνητικά νανοσωματιδία διπλής στόχευσης κατά των υποδοχέων μπομπεσίνης (ΒΝ) και του ειδικό προστατικό μεβρανικό αντιγόνο (PSMA), επισημασμένα με Γάλλιο-68 ως ΡΕΤ/ΜRI απεικονιστικοί παράγοντες καρκίνου του προστάτη

readmore-arrow

INTERREG IV

2020-2023 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Blue Bio Med

readmore-arrow

INSPIRED

2018-2021 | ΓΓΕΚ

Πρόγραμμα Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές

readmore-arrow

2021-2023 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου

readmore-arrow

COST Action FA0602

2007-2011 | COST Action FA0602

Bioactive food components, mitochondrial function and health

readmore-arrow

2017-2019 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού

readmore-arrow

2013-2018 | HEALS

FP7-ENV-2013 Collaborative project

readmore-arrow

2017-2020 | Περιφέρεια Αττικής / ΕΔΣΝΑ

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

readmore-arrow

2021-2024 | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος

readmore-arrow

2011- | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΣΠΑ 2007-2013

Μελέτη Κλιματικών Μεταβολών και Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Ελλάδα: Εκτίμηση Μελλοντικών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικό-Οικονομικών Επιπτώσεων σε Τοπικό Επίπεδο

readmore-arrow

ΚΕΦΙ

2020-2021 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Κ.Ε.Φ.Ι.)

Διερεύνηση γενετικού υποβάθρου κακοήθων νοσημάτων σε παιδιά

readmore-arrow

Molecular Genetics Analysis of ovarian cancer

2017-2021 | ASTRAZENECA

Μοριακή Γενετική Ανάλυση του καρκίνου των ωοθηκών

readmore-arrow

ΕΛΙΓΑΣΤ

2020-2023 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διερεύνηση κληρονομικής προδιάθεσης στην πολυποδίαση & τον καρκίνο του παχέος εντέρου

readmore-arrow

Molecular Genetics Analysis in breast cancer

2018-2021 | ASTRAZENECA

Μοριακή Γενετική Ανάλυση στον καρκίνο του μαστού

readmore-arrow

Hereditary Cancer predisposition, DNA homologous recombination mechanisms study

2018-2021 | ASTRAZENECA

Μελέτη της απώλειας λειτουργίας των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA στον κληρονομικό καρκίνο

readmore-arrow

EOPE

2016-2019 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ASTRAZENECA

Μοριακή Γενετική ανάλυση σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών τρίτου σταδίου ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα να λάβουν Olapararib ως χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής

readmore-arrow

ΕΔΙΑ-Ο

2018-2021 | SIEMENS - GSRT

Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία

readmore-arrow

DESTINY

2018-2022 | GSRT

Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων βασισμένο σε ραδιογονιδιώματα (radiogenomics) για τη θεραπευτική διαχείριση ασθενών με καρκίνο ωοθηκών

readmore-arrow

Alma Zois

2011-2021 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ "ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ"

Μελέτη της προδιάθεσης στον καρκίνο του μαστού σε Ελληνίδες ασθενείς

readmore-arrow

P.BROCA

2011-2015 | GSRT

Ακραίοι φαινότυποι καρκίνου μαστού-ωοθηκών: ανάλυση όλων των εξονίων σε περιπτώσεις πολύ νεαρής ηλικίας

readmore-arrow

FRINGE

2018-2022 | European Commission / Horizon 2020

Approval of Fluorescence and Reactive oxygen Intermediates by Neutron Generated electronic Excitation as a foundation for radically new cancer therapies

readmore-arrow

SIMS

2021- |

Μελέτη της κεράτινης στοιβάδας με μοριακή προσομοίωση

readmore-arrow

ILLIAS

- |

Ανάπτυξη αισθητήρα ανίχνευσης αερίων με τη χρήση αμοιβαίας έγχυσης σε οπτικές πηγές ICLs του μέσου υπέρυθρου φωτός

readmore-arrow

CO2TOFUELS

- |

Κλιμάκωση μεγέθους της ηλεκτροχημικά ενισχυόμενης καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων

readmore-arrow

- |

Διαδικασίες για την πιστοποίηση της απόδοσης μεγάλων ηλιακών θερμικών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία μοντελοποίησης

readmore-arrow

- |

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού και αξιολόγηση θερμικών ηλιακών προϊόντων

readmore-arrow

- |

Ανάπτυξη και ενεργειακή βελτιστοποίηση αυτόνομου ξηραντηρίου γεωργικών προϊόντων με χρήση ηλιακής ενέργειας. (ΠΕΝΕΔ)

readmore-arrow

COLNOVREC

- |

Συγκεντρωτικός ηλιακός συλλέκτης γραμικής εστίασης με βάση καινοτόμο δέκτη ανάπτυξη και πειραματική επιβεβαίωση

readmore-arrow

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- |

Ανάπτυξη Ερευνητικής Υποδομής (ΕΥ) συγκεντρωτικών θερμικών ηλιακών συστημάτων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», για παραγωγή και αποθήκευση θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών.

readmore-arrow

Intelligent Energy

- |

SolarKeymark-II - Large open EU market for solar thermal products

readmore-arrow

- |

Αφαλάτωση με ηλιακά υποβοηθούμενη απόσταξη με μεμβράνες: Βελτιστοποίηση υλικών και διεργασίας

readmore-arrow

- |

Ένταξη Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων σε Κτίρια

readmore-arrow

- |

Επίδειξη της αποτελεσματικότητας της ηλιακής θέρμανσης και ψύξης στα κτίρια

readmore-arrow

- |

Ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών για Παροχή Διαπιστευμένων Δοκιμών και Βελτιστοποίηση Προϊόντων ΑΠΕ

readmore-arrow

2021- |

Εργαστήριο Δοκιμών και Ανάπτυξης Ηλιακών και Άλλων Ενεργειακών Συστημάτων

readmore-arrow

THERMIE

- |

Διερεύνηση κινητικής ξήρανσης αγροτικών προϊόντων - Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος βελτιστοποίησης ξηραντηρίων

readmore-arrow

CLARION

2020-2021 | European Commission - H2020

Εκτίμηση υγείας μηχανών μέσω παρακολούθησης ενεργειακών φορτίων

readmore-arrow

THEOCHALKO

- |

Σχεδίαση Νέου Καινοτόμου Θερμικού Ηλιακού

readmore-arrow

QAiST

- |

Διασφάλιση ποιότητας στις τεχνολογίες ηλιακής θέρμανσης και ψύξης - Παρακολουθόντας τις πρόσφατες και μελοντικές εξελίξεις

readmore-arrow

MEDA

- |

Αυτόνομα συστήματα αφαλάτωσης για θαλασσινό και υφάλμυρο νερό σε απομονωμένες περιοχές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Δυνατότητες, τεχνολογίες, εμπειρίες πεδίου, κοινωνικές, τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

readmore-arrow

DETEGAR

2014-2015 | ΕΣΠΑ / Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

«DETEGAR – Ανάπτυξη πολύτροπων απεικονιστικών παραγόντων για εντοπισμό του Φρουρού Λεμφαδένα και διάγνωση καρκίνου» («Αριστεία ΙΙ»)

readmore-arrow

BIOPET

2018-2021 | ΕΣΠΑ/Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ

“Καινοτόμα Ραδιοφάρμακα με Φθόριο-18: Έρευνα, Ανάπτυξη και Διάθεση στην Ελληνική αγορά για Διάγνωση/Πρόγνωση Σημαντικών Ασθενειών με PET”

readmore-arrow

2020-2021 | ΕΣΠΑ / Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Στόχευση της μεταβολικής οδού της κυνουρενίνης για απεικόνιση και χαρακτηρισμό καρκινικών όγκων μέσω τομογραφίας εκπομπής φωτονίου (SPECT) και ποζιτρονίου (PET)

readmore-arrow

NanoImpactNet

2008-2012 | EU - FP7 - NMP4-CA-2008-218539

European Network on the Health and Environmental Impact of Nanomaterials

readmore-arrow

NanoTEST

2008-2012 | EU - FP7 - NMP-HEALTH-F5-2008-201335

Development of methodology for alternative testing strategies for the assessment of the toxicological profile of nanoparticles used in medical diagnostics

readmore-arrow

NANEX

2009-2010 | EU - FP7 - NMP-2009-CSA- 247794

Development of Exposure Scenarios for Manufactured Nanomaterials

readmore-arrow

SARNET2

2009-2013 | Fission-2008-2.1.1-231747

Severe Accident Research Network of Excellence 2

readmore-arrow

ΔΕΚΑ

2012-2015 | ΓΓΕΤ - 09ΣΥΝ-12-1153

Integrated prognostic system for risk assessment in stent implantations for Abdominal Aortic Aneurysm repair

readmore-arrow

Scaffold

2015- | EU - H2020

Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry

readmore-arrow

EC4SafeNano

2016-2019 | EU - H2020-NMBP-CSA-2016-723623

European Centre for Risk Management and Safe Innovation in Nanomaterials Nanotechnologies

readmore-arrow

NanoInformaTIX

2019-2023 | EU - H2020-NMBP-14-2018-814426

Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics

readmore-arrow

RES4BUILD

2019-2023 | EU - H2020-LC-SC3-2018-RES-4-814865

Renewables for clean energy buildings in a future power system

readmore-arrow

E11461

2007-2014 | EMC, Rotterdam/Biosynthema Lt MO/USA

(Ραδιο)διαγνωστικά – (Ραδιο)θεραπευτικά Πεπτίδια και Πεπτιδομιμητές στην Ογκολογία

readmore-arrow

ERANET TRANSCAN- GRAN-T-MTC (E11820)

2013-2016 | ΕΣΠΑ-ERANET

Κλινική δοκιμή φάσης I με νέο ραδιοσημασμένο πεπτίδιο στόχευσης του υποδοχέα CCK-2/gastrin receptorγια εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με προοδευτικό μεταστατικό μυελλοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς

readmore-arrow

RPMs

2018-2022 | Ludwig Boltzmann Institute Applied Diagnostics/Austrian Science Foundation (FWF)

Βελτιωμένη στόχευση όγκων με ραδιοσημασμένους πεπτιδομιμητές

readmore-arrow

E11902

2014-2016 | Advanced Accelerator Applications

Development of Radiometalated GRPR-Antagonists for Tumor Diagnosis and Therapy

readmore-arrow

E12452

2020-2022 | ICPO Academy

New SST2R-antagonists in the diagnosis of neuroendocrine tumors with PET/CT

readmore-arrow

E12224

2018-2023 | Cyclotron Rotterdam BV

Ραδιοσημασμένα μόρια στόχευσης στην πυρηνική ογκολογία

readmore-arrow

- | ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Μέτρο 3.4

Μοντελοποίηση και προσομοίωση των φυσικοχημικών διαδικασιών στην ατμόσφαιρα για τον έλεγχο και τη δυνατότητα πρόβλεψης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

readmore-arrow

- | ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ – Μέτρο 1.2

Ανάπτυξη επιχειρησιακού συστήματος αποτύπωσης (χαρτογράφησης) των επιπέδων συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων και της εκτιμούμενης έκθεσης πληθυσμού στην Αττική

readmore-arrow

- | Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της όχλησης-ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων

readmore-arrow

- | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα Οινόφυτα του Δήμου Τανάγρας

readmore-arrow

- | Περιφέρεια Αττικής

Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας

readmore-arrow

ENTEC

- | FP7-REGPOT-2013

Enhancing the Capacity for Environmental Technology & Climate Research

readmore-arrow

HEALS

- | FP7-ENV-2013

Health and Environment-wide Associations based on Large population Surveys

readmore-arrow

ICARUS

- | HORIZON2020

Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban Systems

readmore-arrow

VISIONS

- | LIFE-Environment Programme

InnoVative photocatalytIc paintS for healthy envirOnment and eNergy Saving

readmore-arrow

PREDIVIS

2017-2021 | SNF

Διαχωρισμός ενεργειακών φορτίων για εφαρμογές ενεργειακής απόδοσης και προγνωστικής συντήρησης, χρησιμοποιώντας επιτάχυνση υλικού (hardware acceleration)

readmore-arrow

SUPREEMO

2019-2020 | H2020

Έξυπνα συστήματα παρακολούθησης για ενεργειακή απόδοση και προβλεπτική συντήρηση - Εφαρμογή σε μετασκευή ηλεκτροκινητήρων

readmore-arrow

SCAFFOLD

2012-2015 | FP7

Καινοτόμες στρατηγικές, μέθοδοι και εργαλεία για τη διαχείριση εργασιακών κινδύνων τεχνητών νανοϋλικών στον κατασκευαστικό τομέα

readmore-arrow

NanoInformaTIX

2019-2023 | H2020

Ανάπτυξη και υλοποίηση μια βιώσιμης πλατφόρμας μοντελοποίησης για νανοπληροφορική

readmore-arrow

EC4SafeNano

2016-2019 | H2020

Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλούς Καινοτομίας σε Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογίες

readmore-arrow

ΟΔΟΣ - HMRT

2018-2021 | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ολιστική Διαχείριση πόρων και εκτάκτων καταστάσεων σε αυτοκινητοδρόμους και Οδικές Σήραγγες μέσω ενός ολοκληρωμένου ευφυούς τεχνολογικού συστήματος

readmore-arrow

SNF fellowship

2018-2021 | Stavros Niarchos Foundation and Motor Oil Hellas

Quantitative Risk Assessment of Accidental Release of Hazardous Materials in an Oil Refinery and the Surrounding Area

readmore-arrow

iNTeg-Risk

2008-2013 | European funding

Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related Risk

readmore-arrow

Occupational and Process Safety

2012-2014 | RIVM research institute in the Netherlands

Ασφάλεια στην εργασία και τη βιομηχανία

readmore-arrow

TOSCA

2013-2016 | European funding

Ολική διαχείριση ασφάλειας για βιομηχανικούς οργανισμούς

readmore-arrow

RACR2019

2019-2019 | Chinese funding

7ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Κινδύνων και Αντιμετώπισης Κρίσεων

readmore-arrow

MCDA 79 workshop

2014-2014 | European funding

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τη λήψη αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων

readmore-arrow

AMINESS

2013-2015 | ΕΣΠΑ 2007-2013

Ανάλυση θαλάσσιων πληροφοριών για περιβαλλοντικά ασφαλή ναυτιλία

readmore-arrow

ESREL

2010-2010 | International funding

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ασφάλειας και Αξιοπιστίας

readmore-arrow

VIRTHUALIS

2005-2010 | European funding

Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και ανθρώπινων παραγόντων για τη βελτίωση της ασφάλειας

readmore-arrow

TRiTON

2018-2021 | ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύστημα διαχείρισης διακινδύνευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

readmore-arrow

SUPER-LNG

2018-2020 | ADRION-INTERREG 2014-2020

SUstainability PERformance of LNG-based maritime mobility

readmore-arrow

NERIS-TP

- | European Commission’s 7th Framework Programme, EURATOM for Nuclear Research and Training Activities (work programme 2010), Fission-2010-3.3.1, Grand Agreement Number 269718

Towards a self sustaining European Technology Platform on preparedness for nuclear and radiological emergency response and recovery

readmore-arrow

IMAGES

- | EC DG Home Affairs, “Prevention and fight against Crime”- ISEC 2011

Implementation of an RN emergency system in Eastern Mediterranean

readmore-arrow

PREPARE

- | European Commission’s 7th Framework Programme, EURATOM for Nuclear Research and Training Activities (work programme 2012), Fission-2012-3.3.1, Grand Agreement Number 323287

Innovative integrative tools and platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe

readmore-arrow

COST Action ES 1006

- | COST

Evaluation, improvement and guidance for the use of local-scale emergency prediction and response tools for airborne hazards in built environments

readmore-arrow

CAPSTONE

2021-2025 | European Commission

Marie Skłodowska-Curie Action - Innovative Training Network

readmore-arrow

2020-2021 | Ministry of Education

Structure-based discovery of novel modulators of Insulin-Regulated aminopeptidase

readmore-arrow

2020-2022 | Greek Secretariat for R&T, Action “Research-Create-Innovate”

New HDL-related therapies for autoimmune and cardiovascular diseases

readmore-arrow

2016-2019 | Harry J. Lloyd Charitable Trust

Modulating neoantigen epitope generation for melanoma immunotherapy

readmore-arrow

ERC-14

2013-2016 | Greek Secreteriat for R&T action "Funding retained ERC proposals"

Επιλογή αντιγονικών πεπτιδίων από αμινοπεπτιδάσες

readmore-arrow

SOLCEMENT

- | European Union & Greek national funds - Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship & Innovation, RESEARCH – CREATE – INNOVATE Call

Χρήση συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας στην τσιμεντοβιομηχανία: Σχεδιασμός συμβατής και ολοκληρωμένης διεργασίας μειωμένου ανθρακικού αποτυπώματος για τη διάσπαση του ασβεστόλιθου

readmore-arrow

PUREGAS

- | European Union & Greek national funds - Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship & Innovation, RESEARCH – CREATE – INNOVATE Call

Εφαρμογή Καινοτόμων Πορωδών Υλικών σε Βιομηχανικές Διεργασίες Διαχωρισμού/Καθαρισμού Αερίων

readmore-arrow

PUREHY

- | European Union & Greek national funds - Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship & Innovation, RESEARCH – CREATE – INNOVATE Call

Ανάπτυξη αναμορφωτή βιοαερίου με αυτόνομα συστήματα μεμβράνης για παραγωγή και ανάκτηση υδρογόνου υψηλής καθαρότητας

readmore-arrow

GRAPHEIN

- | European Union & Greek national funds - Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship & Innovation, RESEARCH – CREATE – INNOVATE Call

Ανάπτυξη υδατικών αγώγιμων μελανιών βαθυτυπίας-φλεξογραφίας με βάση το γραφένιο

readmore-arrow

ENDURUNS

- | European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme

Development and demonstration of a long-endurance sea surveying autonomous unmanned vehicle with gliding capability powered by hydrogen fuel cell

readmore-arrow

- | Subaward Agreement No. C728S1 with Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES), under Prime Agreement NPRP 7-674-2-252 with Qatar National Research Fund (QNRF)

Advanced Emergency Preparedness and Response Tools for Airborne Hazardous Materials in Urban Environments

readmore-arrow

MTR+I3

2006-2009 | European Commission - FP6

Ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες υποδομών για καινοτόμες δράσεις στους Αντιδραστήρες Ελέγχου Υλικών

readmore-arrow

NURISP

2009-2012 | European Commission - FP7

Πρόγραμμα ολοκληρωμένης προσομοίωσης Πυρηνικών Αντιδραστήρων

readmore-arrow

RRSFM

2016-2017 | International Atomic Energy Agency - Coordinated Research Programme

Πιθανές επιλογές και τεχνολογίες για τη διαχείριση του τελικού σταδίου του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου ερευνητικού αντιδραστήρα

readmore-arrow

LENSER

2013-2015 | NSRF project - Program Thales

Λιγότερα πυρηνικά κατάλοιπα & ασφαλέστερη αξιοποίηση Ερευνητικών Αντιδραστήρων

readmore-arrow

SMR-H2

2019-2021 | International Atomic Energy Agency - Coordinated Research Programme

Προσδιορισμός κατάλληλης τεχνολογίας μικρών δομοστοιχειωτών αντιδραστήρων για την καινοτόμο παραγωγή, συμπίεση και αποθήκευση H2

readmore-arrow

EUROfusion

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

readmore-arrow

ΕΔΒΜ

2020-2021 | ΕΣΠΑ / Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Η επίδραση της ανακρυστάλλωσης στην αποκατάσταση του ακτινοβολημένου βολφραμίου

readmore-arrow

HYDRA

2021-2014 | European Commission / FP7

Υβριδική ανάπτυξη θερμικού προστατευτού συστήματος για είσοδο σε πλανητική ατμόσφαιρα

readmore-arrow

EFDA

2008-2013 | European Commission / FP7

Τεχνολογία Σύντηξης

readmore-arrow

SMARTEES

2011-2013 | European Commission / FP7

Πολύ-λειτουργικά συστήματα για αφιλόξενο περιβάλλον σε διαστημικές εφαρμογές

readmore-arrow

FEMAS-CA

2008-2011 | European Commission / FP7

Επιστήμη Υλικών για την παραγωγή Ενέργειας από τη Σύντηξη

readmore-arrow

Industrial Heat Pumps

2017-2021 | Stavros Niarchos Foundation and Psyctotherm company

Integrated solutions for low-temperature waste heat recovery and exploitation in industrial processes

readmore-arrow

EXTREMAT

2004-2010 | European Commission / FP6

Νέα Υλικά για ακραίες συνθήκες λειτουργείας

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content