ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ

Ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΙΠΡΕΤΕΑ στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής έρευνας και τεχνολογίας για την έξυπνη εξειδίκευση (ΟΠΣ 5002559).
2017-2023 | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Το Έργο προσδίδει την απαιτούμενη ενέργεια για ουσιαστική σύγκλιση προσελκύοντας στο Ινστιτούτο νέους ταλαντούχους Ερευνητές που εστιάζουν τις προσπάθειες τους στις θεματικές διεπιφάνειες εγκαθιστώντας παράλληλα πρακτικές και κλίμα προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
Το έργο περιλαμβάνει πέντε Ενότητες Εργασιών που επιλέχτηκαν ώστε να αναδείξουν τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου στους επιλεγμένους τομείς της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης: Ενέργεια, Περιβάλλον, Υγεία & Φάρμακα, Υλικά και τέλος Αγροβιοτεχνολογία-Διατροφή.
Στην Ενότητα Εργασιών ΕΕ1, «Ενέργεια», αναπτύσσονται δραστηριότητες που αφορούν τις τεχνολογίες υδρογόνου (παραγωγή, αποθήκευση, ασφάλεια, διανομή, εφαρμογές). Μελετώνται επίσης συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα και έξυπνα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΕ2 «Περιβάλλον» στοχεύει στην αντιμετώπιση κεντρικών αναπτυξιακών προκλήσεων προς όφελος της βιομηχανίας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος: Ατμοσφαιρική ρύπανση – Κλιματική Αλλαγή – Ανακύκλωση μετάλλων – Περιβαλλοντική επιβάρυνση από διάφορες πηγές. Στην ΕΕ3 «Υγεία-Φάρμακα-Βιοεπιστήμες» οι ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν Βιοδιαγνωστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες καθώς επίσης και Ραδιολογικές Επιστήμες και Ραδιοφάρμακα μοριακής στόχευσης. Στην ΕΕ4 «Υλικά» οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν προηγμένα υλικά για ενεργειακά συστήματα και περιβαλλοντικές εφαρμογές, δομικά υλικά και διεργασίες με προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως αντοχή σε ακτινοβόληση, υψηλά θερμικά φορτία, μηχανικές τάσεις και θερμικά σοκ, υγροκρυσταλλικά νανοσύνθετα και δραστηριότητες στην ασφάλεια νανοϋλικών. Τέλος στην ΕΕ5 «Αγροβιοτεχνολογία-Διατροφή» υλοποιούνται δράσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και την ανάπτυξη ανοσοχημικών τεχνικών και ανοσοαισθητήρων για τον προσδιορισμό μυκοτοξινών σε δείγματα τροφίμων.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content