Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός κυτταρογενετικού εργαλείου για την ανίχνευση της συνεργιτικής δράσης και των επιπτώσεων της ραδιενεργού και συμβατικής ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον
2020-2022 | IKY/SSF

Η έρευνα σχετίζεται με τη χρήση των κυτταρογενετικών παρατηρήσεων για την ανάλυση των επιπτώσεων που προκαλούνται στους θαλάσσιους οργανισμούς από τη συνεργιτική δράση ραδιενεργών και συμβατικών ρυπαντών. Η μεθοδολογική προσέγγιση εφαρμόζεται σε δεδομένα πεδίου προκειμένου να αναδειχθούν οι πραγματικές συνεργιτικές επιδράσεις. Οι προς μελέτη βιοδείκτες του θαλάσσιου περιβάλλοντος, δίθυρα – μύδια, είναι κοινό και αντιπροσωπευτικό είδος του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Μεσογείου, και συλλέγονται από πολλές παράκτιες περιοχές της Ελλάδας που φιλοξενούν οστρακοκαλλιέργειες. Η μεθοδολογική προσέγγιση περιλαμβάνει τις κυτταρογενετικές παρατηρήσεις και την καταγραφή ανωμαλιών που προκαλούνται από την έκθεση των οργανισμών στις ραδιενεργές ουσίες και στη συμβατική ρύπανση (δηλαδή χημική ρύπανση ή περιβαλλοντικούς στρεσσογόνους παράγοντες όπως θερμοκρασία και αλατότητα). Η στατιστική ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για τον εντοπισμό των διαφόρων πηγών ρύπανσης. Επιτρέπει επίσης, τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για τη μελλοντική πρόβλεψη της συνεργιτικής δράσης των ρυπαντών.  Επιπλέον, με τη χρήση των δεδομένων που ανακτήθηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία και από προηγούμενες ερευνητικές μας δραστηριότητες, θα είναι δυνατή η παρέκταση των ευρημάτων μας από το ένα ταξινομικό επίπεδο στο άλλο (από το κυτταρογενετικό έως το επίπεδο του οικοσυστήματος) και από το ένα οικοσύστημα στο άλλο. Η εργασία διεξάγεται στο Eργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος,Τεχνολογίας Αερολύματος, Ποιότητας Αέρα & Κλιματικής Αλλαγής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», υπό την επιστημονική καθοδήγηση της Δρ Ελένης Φλώρου (Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια). Η παρούσα έρευνα  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ Κύκλος» (MIS-5033021), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (Αριθμός Σύμβασης: 2019-050-0503-17350).

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content