Μοντελοποίηση και προσομοίωση των φυσικοχημικών διαδικασιών στην ατμόσφαιρα για τον έλεγχο και τη δυνατότητα πρόβλεψης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
- | ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Μέτρο 3.4

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης ήταν η ολοκληρωμένη μελέτη του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω του προσδιορισμού των διαφόρων φυσικοχημικών παραμέτρων που καθορίζουν τη δράση των αέριων ρύπων. Συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος ήταν η δυνατότητα πρόβλεψης των δεικτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της κατανόησης των φυσικοχημικών διεργασιών που τους επηρεάζουν.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content