Μελέτη Κλιματικών Μεταβολών και Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Ελλάδα: Εκτίμηση Μελλοντικών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικό-Οικονομικών Επιπτώσεων σε Τοπικό Επίπεδο
2011- | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΣΠΑ 2007-2013

Η αλλαγή του κλίματος που ήδη παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Μέχρι σήμερα η εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα γινόταν κυρίως με απ’ ευθείας χρήση των αποτελεσμάτων παγκόσμιων κλιματικών μοντέλων που αφορούν μεγάλη κλίμακα. Το πρόβλημα είναι ότι τα μοντέλα αυτά δεν μπορούν να εκτιμήσουν το τι θα γίνει σε μικρότερη κλίμακα (τοπικά) που στην Ελλάδα χρήζει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος λόγω της πολύπλοκης μορφολογίας του εδάφους, των χρήσεων γης και των πολλών νησιών.
Στο έργο έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την αποτίμηση της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, υπολογίζοντας τις κλιματικές παραμέτρους σε σχετικά μεγάλη χωρική διακριτική ικανότητα και εστιάζοντας στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο από τις εκτιμώμενες μεταβολές.
Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητικοί Στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι:

Α. Η εκτίμηση με χρήση Παγκόσμιου Κλιματικού Μοντέλου (GISS ΙΙ’ GCM) της μεταβολής του κλίματος το 2050 στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά σενάρια εκπομπών της IPCC (A1B, A2 και Α1FI). Οι εκτιμήσεις από τα διαφορετικά αυτά σενάρια καθόρισαν τη σχετική αβεβαιότητα των κλιματικών παραμέτρων.
Β. Η χρήση της μεθοδολογίας της δυναμικής τοπικής μείωσης κλίμακας (dynamical regional downscaling) με σκοπό την αύξηση στη διακριτική ικανότητα στον Ελλαδικό χώρο με το μετεωρολογικό μοντέλο μέσης κλίμακας WRF.
Γ. Η χρήση του πλήρους συστήματος GRE-CAPS για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων αερίων και σωματιδιακών ρύπων σε όλη τον πλανήτη, την Ευρώπη και την χώρα μας με υψηλή διακριτικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές.
Δ. Η ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου αποτίμησης συνεπειών της κλιματικής αλλαγής:
α. Οικονομική ανάλυση
β. Σύνδεση με φυσικές καταστροφές σχετιζόμενες με το κλίμα
γ. Επιπτώσεις στην υγεία από την αλλαγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλίματος
Ε. Η αξιοποίηση των παραπάνω αποτελεσμάτων για τη μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής ως παραδείγματα εφαρμογής (case study) τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Πάτρα και Δυτική Ελλάδα) όσο και στο νησιωτικό χώρο με την παράλληλη διερεύνηση και ανάδειξη κατάλληλων παρεμβάσεων στο υπάρχον παραγωγικό σύστημα.
Συμμετέχοντες Φορείς:
1. Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δ»
2. Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, ΕΙΧΗΜΥΘ
3. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., ΑΝΚΟ Α.Ε.
4. Αναπτυξιακή Δημ. Επιχείρηση Πάτρας, ΑΔΕΠ
5. Σύλλογος “Πάρκο Τήλου”, ΣΠΤ

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content