Ανάπτυξη επιχειρησιακού συστήματος αποτύπωσης (χαρτογράφησης) των επιπέδων συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων και της εκτιμούμενης έκθεσης πληθυσμού στην Αττική
- | ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ – Μέτρο 1.2

Αντικείμενο αυτού του έργου ήταν η σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος υψηλής τεχνολογίας,  για την ανίχνευση, καταγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές και ημιαστικές περιοχές της Αττικής. Για την εκτέλεση του έργου ακολουθήθηκε μια σειρά ενεργειών περιλαμβάνοντας την ανάπτυξη της κύριας υποδομής ανίχνευσης (lidar), την παράλληλη ανάπτυξη της υποδομής χαρακτηρισμού του αερολύματος για την επεξεργασία και ποσοτικοποίηση των δεδομένων του συστήματος και την ανάπτυξη των υποδομών και των υπολογιστικών εργαλείων υπολογισμού των δευτερογενών παραμέτρων όπως η εκτιμούμενη έκθεση του πληθυσμού. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε η βελτιστοποίηση της παρουσίασης και καταχώρισης των ποτελεσμάτων σε βάσεις δεδομένων και γεωγραφικών πληροφορικών συστημάτων (GIS).

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content