ΒιοΝανοΔιαγνωστική

Καινοτόμοι οπτικοί βιοαισθητήρες βασισμένοι σε νανονήματα Si για προσδιορισμό καρκινικών και μεταβολικών δεικτών, καθώς και δεικτών οξειδωτικού stress
2021-2023 | ΓΓΕΤ/ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) (Τ2ΕΔΚ-03746)

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ευαίσθητων οπτικών βιοαισθητήρων για τον ανοσοχημικό προσδιορισμό καρκινικών δεικτών, πρωτεϊνών και δεικτών οξειδωτικού stress. Η μέτρηση βασίζεται σε φασματοσκοπία Raman και φωτοφωταύγεια (PL). Για την αύξηση της ευαισθησίας θα αναπτυχθούν υποστρώματα Si με κατακόρυφες συστοιχίες νανονημάτων, στις οποίες θα εναποτεθούν μεταλλικά νανοσωματίδια για την ενίσχυση των σημάτων Raman. Η τεχνική ονομάζεται SERS (surface-enhanced Raman scattering) και σε βέλτιστες συνθήκες η ενίσχυση του σήματος Raman μπορεί να κυμανθεί από 106 έως 1014. Τα υποστρώματα SERS θα αξιολογηθούν ως στερεοί φορείς για την ανίχνευση πρωτεϊνών από σίελο και ανοσοχημικών προσδιορισμών καρκινικών δεικτών σε δείγματα ορού αίματος, με υψηλή ευαισθησία ανίχνευσης. Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν τρεις καρκινικοί δείκτες που σχετίζονται με γυναικολογικούς καρκίνους και κυρίως καρκίνο ωοθηκών, το καρκινικό αντιγόνο 125 (Ca-125), η ανθρώπινη επιδερμιική εκκριτική πρωτεΐνη 4 (HE4), και η σουρβιβίνη ή BIRC5 (baculoviral inhibitor of apoptosis repeat-containing 5). Ο συνδυαστικός προσδιορισμός των τριών αυτών δεικτών αναμένεται να βοηθήσει τόσο στην αρχική διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών, όσο και στην κατηγοριοποίηση των ωοθηκικών όγκων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική επιβίωση και αποφυγή της επανεμφάνισης της νόσου. Πρέπει να σημειωθεί ότι έως σήμερα δεν υπάρχει διαδικασία μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου που να μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη του καρκίνου των ωοθηκών. Η χρήση υποστρωμάτων SERS ως στερεών φορέων για τον ανοσοχημικό προσδιορισμό των τριών καρκινικών δεικτών αναμένεται να αυξήσει την ευαισθησία ανίχνευσης σε σχέση με τις συνήθεις ανοσοχημικές τεχνικές (ELISA, αναλυτές χημειοφωταύγειας) και να μειώσει δραστικά το χρόνο και το κόστος της ανάλυσης. Επιπλέον θα αναπτυχθεί μέθοδος προσδιορισμού από σίελο μεταβολικών δεικτών και δεικτών οξειδωτικού stress.

Οι στόχοι του έργου είναι πέραν της σημερινής υπάρχουσας γνώσης και συνοψίζονται στα εξής:

  1. Ανάπτυξη ευαίσθητων υποστρωμάτων SERS με χρήση νανονημάτων Si με την τεχνική MACE και βέλτιστη εναπόθεση μεταλλικών νανοσωματιδίων σε αυτά
  2. Συνδιαστική ανίχνευση με μεγάλη ευαισθησία 3 καρκινικών δεικτών που φαίνεται να σχετίζονται με καρκίνο ωοθηκών και αξιολόγηση πληθυσμιακού ελέγχου
  3. Ανάπτυξη ευαίσθητης τεχνικής ανίχνευσης από σίελο δεικτών οξειδωτικού stress και πρωτεϊνών.
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content