Στόχευση της μεταβολικής οδού της κυνουρενίνης για απεικόνιση και χαρακτηρισμό καρκινικών όγκων μέσω τομογραφίας εκπομπής φωτονίου (SPECT) και ποζιτρονίου (PET)
2020-2021 | ΕΣΠΑ / Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το παρών ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας PET και SPECT ιχνηθετών που στοχεύουν ταυτόχρονα την ινδολεαμίνη 2,3-διοξυγενάση 1 και 2 (IDO1/2) και την  τρυπτοφάνη 2,3-διοξυγενάση (TDO), τρία ένζυμα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη βιολογία του καρκίνου. Συγκεκριμένα, ο αυξημενος καταβολισμός της τρυπτοφάνης που προκαλείται από την υπερέκφραση αυτών των ενζύμων σε πολλά είδη καρκίνου, αποδείχθηκε πρόσφατα ότι είναι θεμελιώδης στην ικανότητα των όγκων να αποφεύγουν τους αμυντικούς μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος οδηγώντας στην εγκατάσταση και εξάπλωση της νόσου. Δεδομένου ότι τα εν λόγω ένζυμα δεν ενεργοποιούνται σε κάθε καρκινικό όγκο, οι νέοι ιχνηθέτες δύναται να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία τόσο στη βασική έρευνα όσο και στην κλινική πρακτική επιτρέποντας τον μη-επεμβατικό μοριακό χαρακτηρισμό των καρκινικών όγκων.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content