ΟΔΟΣ - HMRT

Ολιστική Διαχείριση πόρων και εκτάκτων καταστάσεων σε αυτοκινητοδρόμους και Οδικές Σήραγγες μέσω ενός ολοκληρωμένου ευφυούς τεχνολογικού συστήματος
2018-2021 | ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι οδικές μεταφορές κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη διακίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων μεταξύ των υπόλοιπων κατηγοριών μεταφορών. Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη τους και η ποιοτική λειτουργία τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αυξημένη ασφάλειά τους. Ειδικότερα, η ασφάλεια των οδικών σηράγγων είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας καθώς οι σήραγγες αποτελούν βασικό τμήμα των οδικών υποδομών, το οποίο έχει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο και ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο, η χρήση των οδικών σηράγγων, παρά το γεγονός ότι συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, εμπεριέχει ταυτόχρονα και έναν ιδιαιτέρως σημαντικό εγγενή κίνδυνο που αφορά τη σοβαρότητα των ατυχημάτων που πιθανόν να συμβούν εντός τους, όπως είναι τα ατυχήματα με εμφάνιση πυρκαγιάς. Όταν συμβούν τέτοια ατυχήματα, λόγω του κλειστού περιβάλλοντος των σηράγγων, μπορούν να προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες και τις καταστροφές στον εξοπλισμό και την υποδομή της σήραγγας. Έτσι, οι οδικές σήραγγες έχουν πλέον αναχθεί σε πολύπλοκα κοινωνικό-τεχνικά συστήματα. Για να επιτευχθεί η αύξηση της ασφάλειας των σηράγγων κατά τη φάση της λειτουργίας τους αναπτύσσεται στο παρόν ερευνητικό έργο ένα νέο πρότυπο και καινοτόμο ολιστικό σύστημα διαχείρισης των εκτάκτων καταστάσεων σε οδικές σήραγγες μέσω εξελιγμένων τεχνολογικών και ανθρωποκεντρικών μεθόδων.

Με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας των σηράγγων κατά τη λειτουργία τους, το προτεινόμενο σύστημα ολιστικής διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων μαζί με τα ευφυή εργαλεία διαχείρισης που το συνοδεύουν, επιτυγχάνουν τους ακόλουθους κεντρικούς στόχους (βλ. Σχήμα 1.):

Σχήμα 1. Κεντρικοί στόχοι ερευνητικού έργου για την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου ευφυούς συστήματος επικοινωνιών και διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων

  • ανάπτυξη ενός ολιστικού συστήματος για τη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων που μπορούν να προκύψουν στο σύστημα των σηράγγων. Λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη, το είδος των ατυχημάτων (κυρίως φωτιά), το διαθέσιμο εξοπλισμό, τη συμπεριφορά των χρηστών και τις ενέργειες των χειριστών του κέντρου ελέγχου και εν γένει του προσωπικού λειτουργίας.
  • ενημέρωση/εκπαίδευση των χειριστών των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας των σηράγγων που έχουν τον πρώτο και τον κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των περιστατικών.
  • ενδελεχή εξέταση της πυρκαγιάς εντός της σήραγγας, καθώς αποτελεί την κρισιμότερη έκτακτη κατάσταση σε μια σήραγγα.
  • κατανόηση της εξέλιξης συμβάντων μέσα από τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των χρηστών κατά τη διαδικασία της εκκένωσης της σήραγγας.
  • ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος επικοινωνιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των  εκτάκτων καταστάσεων.

Με την ανάπτυξη και ενσωμάτωση των ευφυών υπηρεσιών, το προτεινόμενο σύστημα θα είναι ένα από τα πρώτα πλέον ολοκληρωμένα συστήματα που θα προτείνει μέσω ενός διαδραστικού βοηθού στον χειριστή του κέντρου επιχειρήσεων τα κατάλληλα πρωτόκολλα απόκρισης και μεθόδους διαχείρισης πόρων σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων, ενώ παράλληλα μέσω διεπαφής / διάδρασης στην εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου θα δίνει τη δυνατότητα στο σχετικό προσωπικό με φωνητικές ή γραπτές ερωτήσεις να ενημερώνεται για την εξέλιξή τους.

Additional Information
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content