Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας
- | Περιφέρεια Αττικής

Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» από την Περιφέρεια Αττικής και είχε ως αντικείμενο την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια σχετικά με τις έντονες δυσάρεστες οσμές που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές του Πειραιά (Δραπετσώνα – Κερατσίνι, Ελευσίνα). Στα πλαίσια του έργου μελετήθηκαν περιβαλλοντικοί ρύποι σε διάχυτες πηγές στον αέρα (πτητικές οργανικές ενώσεις, ανόργανοι ρύποι, αιωρούμενα σωματίδια, διοξίνες και πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, βαρέα μέταλλα). Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό σχέδιο μελέτης και παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας των δυο περιοχών συνδυάζοντας εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις με χρήση υπολογιστικών μοντέλων με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό των πιθανών πηγών προέλευσης των οσμηρών χημικών παραγόντων.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content