ΔΕΚΑ

Integrated prognostic system for risk assessment in stent implantations for Abdominal Aortic Aneurysm repair
2012-2015 | ΓΓΕΤ - 09ΣΥΝ-12-1153

Η κύρια ιδέα του έργου ήταν ο υπολογισμός των δυνάμεων που ασκούνται στα διάφορα τμήματα του ενδαγγειακού μοσχεύματος ανάλογα με τις αιμοδυναμικές συνθήκες και τη γεωμετρική διαμόρφωση που αυτό θα λάβει μετά την τοποθέτησή του στο ανθρώπινο σώμα με σκοπό να εκτιμηθεί η εξατομικευμένη πιθανότητα μετακίνησης του μοσχεύματος ή κόπωσης του υλικού. Ο σκοπός του έργου που αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου υπολογιστικού συστήματος που μπορεί να προσδιορίσει τις ασκούμενες δυνάμεις στα τοιχώματα του μοσχεύματος χρησιμοποιώντας δεδομένα από την αξονική αγγειογραφία (διάμετρος μοσχεύματος στον κεντρικό αυχένα, το κυρίως σώμα, τα σκέλη και εντός των λαγονίων αρτηριών, μήκος μοσχεύματος και σκελών, γωνιώσεις και ελικώσεις σε 3 επίπεδα), το έγχρωμο υπερηχογράφημα (ταχύτητα ροής στα διάφορα τμήματα του μοσχεύματος) και τη διεγχειρητική καταγραφή των πιέσεων εντός του μοσχεύματος, επιτεύχθηκε με μεγάλη επιτυχία με το πέρας του έργου. Το υπολογιστικό μοντέλο/σύστημα βασίζεται στη συνδυασμένη (FSI- Fluid Structure interaction) ρευστοδυναμική ανάλυση (CFD- Computational Fluid Dynamics) και δομητική ανάλυση παραμόρφωσης τοιχώματος (Computational Structural Dynamics, CSD) σε τριδιάστατο προσομοίωμα παραγόμενο από δεδομένα αξονικής αγγειογραφίας και με μηχανικές ιδιότητες αρτηριακού τοιχώματος και ενδαγγειακού μοσχεύματος που διερευνήθηκαν εκτενώς και προτάθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content