Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών

Πλοηγός
Πατήστε εδώ για πλοηγηθείτε στη σελίδα

Περιγραφή

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων μεθοδολογιών κατανόησης ατμοσφαιρικών χημικών και φυσικών διεργασιών και η εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων τους με την ανθρώπινη υγεία. Οι στόχοι του εργαστηρίου επικεντρώνονται σε θέματα αιχμής του επιστημονικού ενδιαφέροντος στον τομέα των ατμοσφαιρικών χημικών διεργασιών αλλά και των κοινωνικών τους επιπτώσεων. Η κύρια θεματική περιοχή του εργαστηρίου είναι: Περιβάλλον και Υγεία.

Δραστηριότητες του Εργαστηρίου/Ομάδα

• Εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών παρακολούθησης & ανάλυσης φυσικοχημικών παραγόντων σε όλες τις κλίμακες της ατμόσφαιρας.
• Χημική σύσταση σωματιδιακής ύλης (PM) με δειγματοληψία φίλτρων ακολουθούμενες από εργαστηριακή ανάλυση, με έμφαση στα κύρια συστατικά του αερολύματος όπως οργανικά (πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες), ιοντική σύσταση (χλωρικά, θειικά, νιτρικά, φωσφορικά, αμμωνιακά), οργανικό/στοιχειακό άνθρακα.
• Ολοκληρωμένη μελέτη της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίων συμπεριλαμβανομένων όλων των χημικών παραγόντων (σωματίδια, οργανικοί και ανόργανοι ρύποι) καθώς και φυσικών παραμέτρων (π.χ. θερμοκρασία, ένταση φωτός, αερισμός) που καθορίζουν την άνεση των χρηστών σε αυτούς.
• Μεγάλης κλίμακας μελέτες παραμέτρων που καθορίζουν την συνολική άνεση ατόμων σε ένα εσωτερικό περιβάλλον (κατοικία, χώρος εργασίας, σχολείο κ.α.), μέσω στοχευμένων ερωτηματολογίων και στατιστική συσχέτισή τους με την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, τον εξαερισμό, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των συμμετεχόντων κ.α.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών για την ανίχνευση πηγών αέριας ρύπανσης (Source Apportionment) στον εξωτερικό/εσωτερικό αέρα και εκτίμηση της συνεισφοράς τους βάσει φυσικοχημικών παραμέτρων με χρήση μοντέλων αποδέκτη (receptor models). Μελέτη παραγόντων βελτιστοποίησης των υπολογιστικών εργαλείων.
• Διερεύνηση της επίδρασης της μετεωρολογίας στα επίπεδα της ρύπανσης μιας ευρύτερης περιοχής και συνδυαστική μελέτη με εφαρμογή μοντέλων αποδέκτη (source apportionment).
• Μεθοδολογίες εκτίμησης των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιβαλλοντικών πιέσεων στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία (εκτίμηση προσωπικής έκθεσης του πληθυσμού με υπολογιστικά εργαλεία).
• Διερεύνηση των επιπέδων αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και των πηγών εκπομπών τους ως μείζονα ατμοσφαιρικά συστατικά με άμεσο αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή (ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος δειγματοληψίας – ανάλυσης GHGs).
• Μελέτη και αξιολόγηση έντονων περιβαλλοντικών συμβάντων από συγκεκριμένες πηγές ή ως αποτέλεσμα καταστροφών όπως οι περιαστικές δασικές πυρκαγιές και τα βιομηχανικά ατυχήματα.
• Ανάπτυξη μεθοδολογιών και συστημάτων εκτίμησης της δραστικότητας καινοτόμων τεχνολογιών βελτίωσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
• Συμβολή στην λήψη πολιτικών αποφάσεων και κατευθυντηρίων γραμμών που σχετίζονται με ανθεκτικότητα του αστικού περιβάλλοντος στην ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και στην εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

Gallery Φωτογραφιών του Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών

Προσωπικό

Υποδομές

Πρόσφατα Έργα

Previous Slide
Συνδυάζοντας την επιστημονική με την πρακτική γνώση, το έργο VISIONS θέτει ρεαλιστικούς στόχους για την επίλυση των ζητημάτων της ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων (IAQ) και της ενεργειακής κατανάλωσης....
Το έργο ICARUS ανέπτυξε μια πρωτοποριακή διεπιστημονική μεθοδολογία και μια εργαλειοθήκη για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων, έτσι ώστε η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η μείωση της κλιμα...
Το έργο EnTeC αποσκοπούσε στη δημιουργία ερευνητικής υποδομής για την περιβαλλοντική τεχνολογία και την έρευνα για το κλίμα στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της εκτίμησης της κλιματικής αλλαγ...
Το έργο HEALS χρησιμοποίησε μια ολοκληρωμένη εφαρμοσμένη μεθοδολογία, εστιάζοντας σε διάφορες πτυχές της προσωπικής έκθεσης σε συμβατικούς και μη περιβαλλοντικούς παράγοντες και στην πρόβλεψη των επιπ...
Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» από την Περιφέρεια Αττικής και είχε ως αντικείμενο την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση ...
Το έργο αυτό υλοποιήθηκε στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης πρότασης αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων, οργάνωσης και εξυγίανσης της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στην περιοχή τουΑσωπού ποταμού...
Σκοπός του έργου ήταν η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης της όχλησης-ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών των ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων στην περιοχή της Μεσσηνία...
Αντικείμενο αυτού του έργου ήταν η σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος υψηλής τεχνολογίας,  για την ανίχνευση, καταγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση της ατμοσ...
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης ήταν η ολοκληρωμένη μελέτη του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω του προσδιορισμού των διαφόρων φυσικοχημικών παραμέτρων που καθορίζουν τη δράση των ...
Next Slide
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content