Ερευνητικές Περιοχές
Δραστηριότητες
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων ραδιοεπισημασμένων ενώσεων (νανοϋλικά, πεπτίδια και πεπτιδομιμητικά, αντισώματα) για θεραγνωστικές εφαρμογές
 • Ραδιοεπισήμανση με άλφα- και βήτα-εκπομπούς σωματιδίων, εκπομπούς γάμμα ακτινοβολίας και εκπομπούς ποζιτρονίων (68Ga, 99mTc, 18F, 89Zr για διάγνωση/ 225Ac and 177Lu για θεραπεία)
 • Ραδιοχημικές μελέτες
 • In vitro αξιολόγηση
 • Μελέτες τοξικότητας
 • Προκλινικές μελέτες σε ζωικά μοντέλα
 • Ιστοπαθολογική αξιολόγηση
 • Απεικόνιση μικρών ζώων με PET/SPECT/CT/MRI (σε συνεργασία)
 • Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και εταιρείες (ραδιοφαρμακευτικό QC, συμβουλευτική για in house σύνθεση διαγνωστικών και θεραπευτικών ραδιοφαρμάκων, προκλινική αξιολόγηση νέων ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων)

Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών

Πλοηγός
Πατήστε εδώ για πλοηγηθείτε στη σελίδα

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών, μέρος της ομάδας Ραδιοφαρμάκων του ΙΠΡΕΤΕΑ, δραστηριοποιείται σε διάφορα επιστημονικά και τεχνολογικά προγράμματα, με σκοπό την ανάπτυξη νέων Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Ραδιοφαρμάκων. Τα τελευταία 40 χρόνια η ομάδα έχει υπάρξει σημαντικός συνεργάτης των Τμημάτων Πυρηνικής Ιατρικής της Ελλάδας παρέχοντας εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες στους τομείς των Ραδιοφαρμάκων και της Πυρηνικής Ιατρικής. Το Εργαστήριο είναι επίσης ισχυρός εταίρος του ιδιωτικού τομέα και των εθνικών αρχών δημόσιας υγείας.

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ραδιοχημικών Μελετών εστιάζουν στην ανάπτυξη και αξιολόγηση ραδιενεργών φαρμάκων – «ραδιοφαρμάκων» – για μοριακή διάγνωση και ραδιοϊσοτοπική θεραπευτική αντιμετώπιση εντοπισμένης και πολυεστιακής νόσου. Για την επίτευξη αυτών των στόχοων, κατάλληλα τροποποιημένοι φορείς (π.χ. αντισώματα, πεπτίδια, πεπτιδομιμητικά ή μικρά οργανικά μόρια) ή πολυδύναμοι φορείς (π.χ. νανοσωματίδια ή πολυμερή) χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικοί και/ή θεραπευτικοί φορείς που στοχεύουν τη νόσο, με υψηλή εξειδίκευση. Αυτοί οι φορείς ραδιοεπισημαίνονται με μεγάλη ποικιλία ραδιοϊσοτόπων κατάλληλων για τη διάγνωση πρωτογενούς καρκίνου και μεταστατικών εστιών με PET / SPECT (με ισότοπα εκπομπής γ-φωτονίων και ποζιτρονίων όπως το Γάλλιο-68: 68Ga, το Τεχνήτιο-99m: 99mTc, το Φθόριο-18: 18F, και το Ζιρκόνιο-89: 89Zr) και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση (με ραδιοϊσότοπα α- και β- σωματιδιακής εκπομπής όπως το Λουτέσιο-177: 177Lu και το Ακτίνιο-225: 225Ac). Πιο πρόσφατα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ραδιοεπισημασμένων νανοσωματιδίων για θεραγνωστικές (διαγνωστικές και θεραπευτικές) εφαρμογές. Επιπλέον, η ομάδα έχει ασχοληθεί ενεργά με τη διερεύνηση της νανοβραχυθεραπείας του καρκίνου με νανοσωματίδια επισημασμένα με 225Ac, καθώς και με άλλα ισότοπα εκπομπής α-σωματιδίων.

Το Εργαστήριο έχει μεγάλη εμπειρία σε ραδιοϊσότοπα εκπομπής ποζιτρονίων, όπως το 68Ga και το 18F, λόγω των ερευνητικών προγραμμάτων του που στοχεύουν στην ανάπτυξη ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων για εφαρμογές τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET). Η ομάδα ήταν η πρώτη που εισήγαγε το 68Ga στην ελληνική ερευνητική κοινότητα, με την εγκατάσταση της πρώτης γεννήτριας Γερμανίου-68 / Γαλλίου-68 στις εγκαταστάσεις της το 2012, και μέχρι σήμερα παραμένει η μόνη ερευνητική εγκατάσταση που φιλοξενεί μια τέτοια γεννήτρια.

Η ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές του Εργαστηρίου Ραδιοχημικών Μελετών είναι μοναδικές στην Ελλάδα. Οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

 • Θωρακισμένες μονάδες για τον ασφαλή χειρισμό και τη ραδιοχημική επεξεργασία ραδιοϊσοτόπων που εκπέμπουν γ-φωτόνια, ποζιτρόνια, και β- και α-σωματίδια
 • Ειδικά καθορισμένες περιοχές για τη σύνθεση ραδιοεπισημασμένων ενώσεων
 • Εργαστήρια για την αξιολόγηση ραδιοεπισημασμένων ενώσεων με ειδικό εξοπλισμό αφιερωμένο στον σκοπό αυτό (συστήματα υγρής χρωματογραφία υψηλής απόδοσης radio-HPLC systems, συστήματα radio-TLC, συστήματα ανίχνευσης ραδιοϊσοτοπικής καθαρότητας, πολυκαναλικός μετρητής γάμμα ακτινοβολίας, μικροσκοπική τριχοειδής ηλεκτροφόρηση, ηλεκτροφόρηση γέλης)
 • Σύστημα αεριζόμενων κλωβών (Individually Ventilated Cage, IVC) για μύες και επίμυες
 • Εγκαταστάσεις κυτταρικών καλλιεργειών (θάλαμος νηματικής ροής, επωαστικός κλίβανος, οπτικό μικροσκόπιο)

Το Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών διαθέτει Εγκατάσταση Φιλοξενίας Πειραματοζώων ειδικά αδειοδοτημένη από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, για τη στέγαση πειραματοζώων κατά την ανάπτυξη παθολογικών πειραματικών μοντέλων σε μύες/επίμυες, για τις ανάγκες των ερευνητικών του προγραμμάτων. Τέλος, το Εργαστήριο είναι αδειοδοτημένο από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για την εισαγωγή και χρήση διαγνωστικών και θεραπευτικών ραδιοϊσοτόπων.

Προσωπικό

Υπηρεσίες

Προληπτικός και Κατασταλτικός Έλεγχος Ραδιοφαρμάκων

Το Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τον Προληπτικό και Κατασταλτικό Έλεγχο Ποιότητας όλων των ραδιοφαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνι...
Προληπτικός και Κατασταλτικός Έλεγχος Ραδιοφαρμάκων

Αξιολόγηση καινοτόμων ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων για ραδιοδιάγνωση και ραδιοθεραπεία

Το Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών έχει υπογράψει συμφωνητικό παροχής επιστημονικών υπηρεσιών με τη γερμανική εταιρεία ITM Medical Isotopes GmbH, για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Μη-κλινι...

Υποδομές

Πρόσφατα Έργα

Previous Slide
Ο σκοπός της Δράσης COST CA19114 με τίτλο: “Network for Optimized Astatine-labeled Radiopharmaceuticals” (NOAR) είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη διερεύνηση των συνθ...
Η Δράση COST 17140 με τίτλο “Nano2Clinic: Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside”εστιάζει στην ανάπτυξη νανοσυστημάτων μεταφοράς αντικαρκινικών φαρμάκων. Το πανευρωπαϊκό δίκτυο ειδικών απ...
Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη σιδηρομαγνητικών νανοσωματιδίων (NPs) επισημασμένων με 68Ga, για συνδυαστική μοριακή απεικόνιση καρκίνου του προστάτη με PET/MRI. Τα NPs θα...
Next Slide
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content