Αξιολόγηση καινοτόμων ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων για ραδιοδιάγνωση και ραδιοθεραπεία

Overview

Το Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών έχει υπογράψει συμφωνητικό παροχής επιστημονικών υπηρεσιών με τη γερμανική εταιρεία ITM Medical Isotopes GmbH, για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Μη-κλινική αξιολόγηση σειράς καινοτόμων ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων που στοχεύουν ογκολογική και καρδιαγγειακή νόσο» (“Non-clinical evaluation of a series of novel radiopharmaceutical compounds targeting oncologic and cardiovascular disease). Στα πλαίσια αυτού του συμφωνητικού συνεργασίας, το Εργαστήριο ασχολείται με την in vitro και in vivo προκλινική αξιολόγηση νέων ραδιοφαρμάκων για μοριακή απεικόνιση και ραδιοϊσοτοπική θεραπεία.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content