Ερευνητικές Περιοχές
Δραστηριότητες
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων χηλικών παραγόντων για τη συναρμογή τους με 99mTc, Re και άλλα ραδιενεργά μέταλλα σε διάφορες οξειδωτικές βαθμίδες και τη πρόσδεσή τους σε βιολογικώς δραστικά μόρια.
  • Βελτιστοποίηση της φαρμακοφόρου δομής μικρών οργανικών μορίων
  • Επισήμανση των βιοδραστικών μορίων με ραδιονουκλίδια που εκπέμπουν β και γ ακτινοβολία (όπως 99mTc, 18F, 68Ga 186/188Re, 177Lu, 153Sm)
  • Μελέτη και χαρακτηρισμός των νέων ραδιοεπισημασμένων ενώσεων με ραδιοαναλυτικές τεχνικές (radio-HPLC, radio-TLC, μελέτες σταθερότητας, μεταβολιτών, κλπ.)
  • Aξιολόγηση in vitro των νέων ενώσεων (πχ. προσδιορισμός συγγένειας για υποδοχείς, ικανότητα πρόσληψης από κύτταρα, κτλ.)
  • Αξιολόγηση in vivo των νέων ραδιοεπισημασμένων ενώσεων σε μοντέλα πειραματόζωων
  • Ανάπτυξη νέων ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων για χορήγηση σε ανθρώπους με άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ/ΕΜΑ (σε συνεργασία με βιομηχανία)

Ραδιοφαρμακευτική Χημεία

Πλοηγός
Πατήστε εδώ για πλοηγηθείτε στη σελίδα

Περιγραφή

Η ερευνητική δραστηριότητα της Ομάδας Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας επικεντρώνεται στον σχεδιασμό, τη σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την προκλινική αξιολόγηση νέων ραδιοεπισημασμένων ενώσεων, για διάγνωση ή θεραπεία ασθενειών, όπως ο πρωτογενής και μεταστατικός καρκίνος. Με σκοπό τη στοχευμένη απεικόνιση ή/και θεραπεία ασθενειών, το ραδιονουκλίδιο επιλογής συνδέεται καταλλήλως σε βιοδραστικά μόρια, όπως μικρές οργανικές ενώσεις, πεπτίδια, κλπ, τα οποία προσδένονται  in vivo σε σχετιζόμενους με την έκφραση της νόσου στόχους (ένζυμα, υποδοχείς, μεταφορείς, κ.ά.).

Ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας της ομάδας αφορά τη μελέτη συμπλόκων νέων χηλικών παραγόντων με ραδιομέταλλα, κυρίως με εκείνα που εκπέμπουν ακτινοβολία γ, όπως 99mTc/Re. Τα σύμπλοκα αυτά αποτελούν “δομικούς λίθους” στη σύνθεση των ενώσεων με την επιθυμητή βιολογική δράση. Άλλοι τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την βελτιστοποίηση δομής μικρών βιοδραστικών μορίων και την επισήμανσή τους με ραδιονουκλίδια επιλογής (πχ 18F, 68Ga, 99mTc κ.ά.), όπως επίσης την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθοδολογιών για τη ραδιοσύνθεση επισημασμένων βιομορίων.

Μέσω διεπιστημονικής  προσέγγισης, η Ομάδα μας επιχειρεί να συμβάλλει στην σύνθεση και αξιολόγηση σε προκλινικό στάδιο, νέων ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων για διάγνωση ή/και θεραπεία. Επιπροσθέτως, συνεργάζεται με τη βιομηχανία, την ιατρική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το δυναμικό των νέων ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων στην ιατρική πράξη, προς άμεσο όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

Όπως τα τελευταία 50 έτη, έτσι και σήμερα, η Ομάδα Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας αποτελεί βασικό εταίρο της Πυρηνικής Ιατρικής στη χώρα, όσον αφορά τη χρήση ραδιοϊσοτόπων για διάγνωση ή/και θεραπεία ασθενειών. Επιπροσθέτως, η Ομάδα έχει σημαντική ειδίκευση και εμπειρία σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας (πχ. “θερμά εργαστήρια” και άσηπτοι χώροι) για την ανάπτυξη νέων ραδιοφαρμάκων.

Στο πλαίσιο έργων έρευνας και ανάπτυξης μεταξύ άλλων, η Ομάδα διαθέτει σήμερα την άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ, για τρία καινοτόμα ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα: Rhenium-186 Sulphide Colloid για αρθροϋμενόλυση, 99mTc(V)DMSA για διάγνωση του μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς και 99mTc-MIBI για απεικόνιση του μυοκαρδίου. Οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται είναι σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για φάρμακα που προορίζονται να χορηγηθούν σε ανθρώπους, για ακτινοπροστασία και για διαχείριση επικινδύνων καταλοίπων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές της ομάδας μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα Εργαστήριο Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας

 

Επισκεφθείτε μας στο    και το   

Προσωπικό

Υποδομές

Πρόσφατα Έργα

Previous Slide
Το παρών ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας PET και SPECT ιχνηθετών που στοχεύουν ταυτόχρονα την ινδολεαμίνη 2,3-διοξυγενάση 1 και 2 (IDO1/2) και την  τρυπτοφάνη 2...
Το έργο αφορά την έρευνα, ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων ραδιοφαρμάκων του F-18 τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή κλινική πρακτική της Πυρηνικής Ιατρικής στη χώρα μας για την διάγνωση σοβαρ...
Η παρούσα ερευνητική  πρόταση περιλαμβάνει τη σύνθεση, επισήμανση και αξιολόγηση νέων πολύτροπων απεικονιστικών  νανοφορέων με βάση τη δεξτράνη οι οποίοι θα δρούν μέσω υποδοχέων.  Ο απώτερος σκοπός το...
Next Slide

Υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με

Η Ομάδα Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας είναι σημαντικός εταίρος της ακαδημαϊκής και ιατρικής κοινότητας και της βιομηχανίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διατηρεί στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τη δημόσια υγεία και τα φάρμακα για ανθρώπινη χορήγηση, ειδικά τον ΕΟΦ, καθώς επίσης με τον ΔΟΑΕ και την ΕΕΑΕ
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content