ΙΠΡΕΤΕΑ
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανά Ερευνητική Περιοχή

Το ΙΠΡΕΤΕΑ έχει μακρά φήμη και ισχυρή δέσμευση στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, από την ίδρυση του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στη δεκαετία του 1960. Οι ερευνητικές μας ομάδες εμπλέκονται σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων και νέων μεταδιδακτορικών συνεργατών, και στους τέσσερεις διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς του ινστιτούτου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μεταπτυχιακές ερευνητικές εργασίες μπορούν να υπάγονται σε δύο τομείς ή να γίνονται σε συνεργασία και με άλλα ινστιτούτα του «Δημόκριτου».

Αν ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε τη διατριβή σας στο ΙΠΡΕΤΕΑ, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω κόμβους:

 

Διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

Πολλοί από τους ερευνητές μας είναι προσκεκλημένοι λέκτορες σε διαπιστευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα που διοργανώνονται από Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Εκεί παραδίδουν μαθήματα που κυμαίνονται από Ακτινοφυσική, Ασφάλεια Πυρηνικών Αντιδραστήρων, Πυρηνικές Αναλυτικές Τεχνικές, Βιομηχανική Ασφάλεια, Περιβάλλον και Ηλιακή Ενέργεια, έως Ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα, Κλινική Χημεία, Μοριακή Διαγνωστική και Χημεία Πρωτεϊνών.

 

Δράσεις πληροφόρησης

Οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες παρουσιάζονται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών κατά τη διάρκεια του ετήσιου Θερινού Σχολείου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με τη μορφή διαλέξεων, εργαστηριακών επιδείξεων και περιηγήσεων στα εργαστήρια του ΙΠΡΕΤΕΑ.

Επιπλέον, συμμετέχουμε στις τακτικές επισκέψεις που διοργανώνονται από το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», όπου υποδεχόμαστε αρκετές εκατοντάδες μαθητές Λυκείου που επισκέπτονται τα εργαστήριά μας κάθε χρόνο. Κάνουμε επίσης διαλέξεις και επιδείξεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, π.χ. κατά τη διάρκεια των ετήσιων εορτασμών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Βραδιάς Ερευνητή.

 

Βίντεο παρουσίασης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΙΠΡΕΤΕΑ:

 

Υπεύθυνες Εκπαίδευσης ΙΠΡΕΤΕΑ

 

Πρόσφατες Διδακτορικές διατριβές & Διπλωματικές εργασίες

Διατριβές-Διπλωματικές

(2 )
Καθαρισμός
See More
Παπασάββα Αφροδίτη
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΙΡΜΕΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Νέα εξειδικευμένα ραδιοφάρμακα

Έχοντας σαν βασικότερο στόχο την έγκαιρη διάγνωση των διάφορων μορφών καρκίνου σε πρώιμο στάδιο, η Ραδιοφαρμακευτική Επιστήμη συνδέεται άμεσα με την καλύτερη δυνατή πρόγνωση και τη θεραπευτική προσέγγιση που θα επιλεγεί.

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη, ο χαρακτηρισμός και η συγκριτική αξιολόγηση πολύτροπων απεικονιστικών συμπλόκων 99mΤc και 68Ga, τα οποία θα φέρουν στο μόριο τους ως φαρμακοφόρο ομάδα μαννοζυλιωμένες δεξτράνες διαφορετικού μοριακού βάρους.

Οι επισημασμένες μαννοζυλιωμένες δεξτράνες έχουν ερευνηθεί εκτεταμένα για εφαρμογή στον εντοπισμό του φρουρού λεμφαδένα (Sentinel Lymph Node Detection) και στη διάγνωση καρκίνου, ενώ αποτελούνται από μια δεξτράνη, αρκετές μονάδες μαννόζης για αναγνώριση από τους υποδοχείς μαννόζης των μακροφάγων του φρουρού λεμφαδένα, καθώς επίσης και έναν χηλικό παράγοντα, απαραίτητο για την πρόσδεση με το ραδιενεργό μέταλλο.

Η θεωρία του φρουρού λεμφαδένα βασίζεται στην παραδοχή ότι ο πρώτος λεμφαδένας που δέχεται τη λεμφαγγειακή παροχέτευση ενός όγκου αποτελεί και τον πρώτο σταθμό λεμφογενούς διασποράς της νόσου, ότι δεν συμβαίνουν «ασυνεχείς» λεμφαδενικές μεταστάσεις (skip metastases) και ότι η απουσία μεταστατικής νόσου στο φρουρό λεμφαδένα συνεπάγεται και την απουσία μεταστάσεων σε όλο το λεμφικό δίκτυο της περιοχής. Με τη χορήγηση των συμπλόκων αυτών, λοιπόν, είναι πιθανή η in vivo απεικόνιση και εντοπισμός του φρουρού λεμφαδένα με ένα μη παρεμβατικό τρόπο.

See More
Μακρυπίδη Κωνσταντίνα
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΙΡΜΕΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ραδιοεπισημασμένοι αναστολείς κινάσης τυροσίνης για την ανάπτυξη μορίων με φαρμακολογικό ενδιαφέρον

Το διδακτορικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ραδιο-επισημασμένων αναστολέων κινάσης τυροσίνης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έναντι της οικογένειας υποδοχέων του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (Erb B) και συγκεκριμένα του EGFR.

Ο EGFR υπερεκφράζεται σε πολλά είδη κακοηθειών και συμμετέχει σε πολλά σηματοδοτικά μονοπάτια ρυθμίζοντας διάφορες κυτταρικές λειτουργίες που συνδέονται με καρκινογένεση, μετάσταση, ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και αντίσταση σε διάφορες μορφές θεραπείας. Η επισήμανση αναστολέων του υποδοχέα αποτελεί ένα από τα ενδιαφέροντα ζητήματα της Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας, το οποίο θα συμβάλλει στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση καρκινικών όγκων που υπερεκφράζουν τον EGFR και τις μεταστάσεις του, στην παρακολούθηση της απόκρισης του ασθενή στην προτεινόμενη θεραπεία αλλά και στο προσδιορισμό της κατάλληλης θεραπείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η διατριβή περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη επισημασμένων αναστολέων του EGFR με ραδιοϊσότοπα που χρησιμοποιούνται στη πυρηνική ιατρική για διάγνωση και θεραπεία. Οι αναστολείς αυτοί, φέρουν στη δομή τους ανάλογα της 4–ανιλινοκιναζολίνης ή και άλλους πυρήνες που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη Φαρμακευτική Χημεία. Τα νέα ανάλογα αξιολογούνται ως πιθανά ραδιοφάρμακα μέσω in vitro μελετών, μελετών σταθερότητας και λιποφιλικότητας καθώς και in vivo μελετών φαρμακοκινητικής ή/και απεικόνισης σε πειραματόζωα.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content