Εργαστήριο Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας

Περιγραφή

Η Ομάδα Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας δραστηριοποιούμενη μεταξύ φαρμακευτικής χημείας, ραδιοχημείας και βιολογίας, διαθέτει την υποδομή και οργανολογία που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ραδιαφαρμακευτικών ενώσεων της επόμενης γενεάς:

  1. Εργαστήριο συνθετικής χημείας. Πλήρης εξοπλισμός για εκτεταμένες και σύγχρονες συνθετικές τεχνικές, που περιλαμβάνει απαγωγούς, γραμμές Schlenk, παροχή αδρανών αερίων και πεπιεσμένου αέρα, αντλίες υψηλού κενού, ξηρή απόσταξη (THF, DCM, toluene), σύστημα αναλυτικής HPLC και καλώς αεριζόμενη αποθήκευση αντιδραστηρίων. Το Εργαστήριο Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας έχει ανοιχτή πρόσβαση σε εξαιρετικές υποδομές για τη διαλεύκανση της δομής νέων ενώσεων, η οποία περιλαμβάνει δύο NMRs (500 & 250 MHz), IR, HRMS και κρυσταλλογραφία ακτίνων X.
  2. Εργαστήριο ραδιοχημείας. Τα θερμά εργαστήρια περιλαμβάνουν κλειστές θωρακισμένες μονάδες (hotcells) για την επισήμανση ενώσεων με β και γ  ραδιονουκλίδια (99mTc, 18F, 186/188Re, 68Ga, κλπ.) κατάλληλα εξοπλισμένες για τον ασφαλή χειρισμό ραδιονουκλιδίων. Πρόσθετος εξοπλισμός περιλαμβάνει ανιχνευτές και μετρητές ακτινοβολίας γ,  θαλάμους ιοντισμού, κ.ά.
  3. Ραδιοαναλυτικό Εργαστήριο. Καταλλήλως εξοπλισμένο για τον χαρακτηρισμό και τη διαλεύκανση της δομής νέων ραδιοεπισημασμένων ενώσεων. Περιλαμβάνονται τρία αναλυτικά συστήματα radio-HPLC, οργανολογία για έλεγχο ποιότητας, μελέτες σταθερότητας και μεταβολισμού, κ.ά.
  4. Εργαστήριο βιολογικής αξιολόγησης.  Στο εργαστήριο λαμβάνουν χώρα όλες οι προετοιμασίες για τα πειράματα in vitro/in vivo που στοχεύουν στη βιολογική αξιολόγηση νέων ενώσεων (κυτταρικές καλλιέργειες, επώαση δειγμάτων, για μελέτες βιοκατανομής σε μοντέλα πειραματοζώων, κλπ) Τα πειράματα σε μοντέλα πειραματοζώων υλοποιούνται σε κοινές υποδομές εντός της ομάδας Ραδιοφαρμακευτικής του ΙΠΡΕΤΕΑ.

Επιπροσθέτως, στην υποδομή του Εργαστηρίου περιλαμβάνεται σημαντικός εξοπλισμός για τη πειραματική προτυποποίηση ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων όπως, συσκευές λυοφιλοποίησης, σύστημα αντίστροφης όσμωσης για παρασκευή νερού για ενέσιμα,  αυτόκλειστα και κλίβανοι υγρής/ξηρής αποστείρωσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ραδιολογικές Επιστήμες & Ραδιοφαρμακευτική

Δείτε τη λίστα See the list

Δείτε όλα τα Εργαστήρια

Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content