Ερευνητικές Περιοχές
Δραστηριότητες
 • Ποσοτική εκτίμηση επικινδυνότητας (QRA) σύνθετων συστημάτων
 • Ποσοτική διαχείριση κινδύνων σύνθετων συστημάτων
 • Αξιολόγηση και διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου
 • Μαθηματική βελτιστοποίηση / Μηχανική μάθηση / Βαθιά μάθηση
 • Επιπτώσεις από Φυσικές καταστροφές

Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας

Πλοηγός
Πατήστε εδώ για πλοηγηθείτε στη σελίδα

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΑΣΒΑ) είναι μέρος του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (πρώην Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας – Ακτινοπροστασίας) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”).

Το ΕΑΣΒΑ ιδρύθηκε το 1988, με αρχικό στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης δυνατότητας για την ποσοτική αξιολόγηση κινδύνου μεγάλων πυρηνικών και μη πυρηνικών συστημάτων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών, το εργαστήριο συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό μεθόδων για την εκτίμηση της αξιοπιστίας συστημάτων, την ποσοτικοποιημένη αξιολόγηση κινδύνου, την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια υπό συνθήκες αβεβαιότητας και στην διαγνωστική συστημάτων. Επιπλέον, το εργαστήριο έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία με τα σχετικά ηλεκτρονικά εργαλεία για την ανάλυση ασφάλειας και τον ποσοτικό προσδιορισμό της αβεβαιότητας σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται επικίνδυνα υλικά. Το εργαστήριο διαθέτει επίσης εμπειρία σχετικά με την εκτίμηση και διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων από νανοϋλικά καθώς και την ανάπτυξη σχετικών εργαλείων in-silico. Επιπλέον, το εργαστήριο έχει συντονίσει την ανάπτυξη εργαλείων IoT για ενεργειακή παρακολούθηση και ενεργειακή κατανομή και έχει αναπτύξει προηγμένα εργαλεία πληροφορικής για την ανίχνευση σφαλμάτων εξοπλισμού.

Το ΕΑΣΒΑ σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς ερευνητικούς οργανισμούς εστιάζει τις ερευνητικές του προσπάθειες σε προβλήματα που αφορούν την υποστήριξη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου, τον σχεδιασμό της χρήσης γης γύρω από επικίνδυνες εγκαταστάσεις, την αξιολόγηση του ρόλου του συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης μιας εταιρείας σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τη διαχείριση των κινδύνων από νανοϋλικά, καθώς και τη συλλογή και ανάλυση των σημάτων ενεργειακού φορτίου προς προγνωστική συντήρηση.

Το ΕΑΣΒΑ είναι ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας και Αξιοπιστίας (ESRA). Το ΕΑΣΒΑ συντονίζει επίσης την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας (GTPIS), μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Το ΕΑΣΒΑ έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για:

 • Ποσοτική εκτίμηση επικινδυνότητας (QRA) σύνθετων συστημάτων
  • Μεθοδολογία για
   • Αξιοπιστία συστημάτων
   • Ανθρώπινη αξιοπιστία
   • Αξιολόγηση συνεπειών
   • Ποσοτικοποίηση αβεβαιότητας
  • Κατάθεση Φακέλου Ασφάλειας για
   • Πυρηνικές εγκαταστάσεις
   • Χημικές εγκαταστάσεις
   • Υπεράκτιες εγκαταστάσεις
   • Συστήματα μεταφοράς
   • Νανουλικά
   • Οδικές σήραγγες
   • Άλλα πολύπλοκα συστήματα (π.χ. KM3NeT)
 • Ποσοτική διαχείριση κινδύνων σύνθετων συστημάτων
  • Άμεση απόκριση σε έκτακτη ανάγκη
  • Σχεδιασμός χρήσεων γης
  • Επιθεώρηση βάσει κινδύνου
 • Αξιολόγηση και διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου
 • Μαθηματική βελτιστοποίηση / Μηχανική μάθηση / Βαθιά μάθηση για:
  • Σχεδιασμό και βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών
  • Παρακολούθηση υγείας συσκευών (για προβλεπτική συντήρηση)
  • Υπολογιστικά εργαλεία για σχεδιασμό ασφαλών υλικών, συμπεριλαμβανομένων των νανοϋλικών
 • Επιπτώσεις από Φυσικές καταστροφές

Gallery Φωτογραφιών του Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας

arrow
arrow

Προσωπικό

Χημικός Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
CV:
CV:
Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης
CV:
Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Δείτε όλο το Προσωπικό του ΙΠΡΕΤΕΑ

Δείτε όλο το Προσωπικό του ΙΠΡΕΤΕΑ

Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές / Ερευνητικές Υπηρεσίες προς Δημόσιους Φορείς

Το ΕΑΣΒΑ παρέχει υπηρεσίες για τη βελτίωση της ασφάλειας μιας εγκατάστασης μέσω της πρόβλεψης και της αξιολόγησης των συνεπειών πιθανών μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. Ως αποτέλεσμα της ερευνητικής τ...

Πρόσφατα Έργα

Δείτε όλα τα Έργα See all Grants
Previous Slide
(SUPER-LNG PLUS), χρηματοδοτούμενο από το ADRION-INTERREG 2014-2020. Συντονίστρια: Δρ. Ο Ανεζίρη [2022] Το ευρωπαϊκό έργο SUPER-LNG-PLUS απόρροια του προγενέστερου έργου SUPER-LNG που ήταν αφιερωμέ...
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα VIRTHUALIS χρηματοδοτήθηκε  από το EU FP6, (2005 έως 2010) με στόχο τη μείωση των κινδύνων σε εγκαταστάσεις παραγωγής και χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών με στόχο  την αντ...
Μια σημαντική δραστηριότητα για το εργαστήριο ΕΑΣΒΑ για το έτος 2010 ήταν η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου ESREL (Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Αξιοπιστία) 2010, μια ετήσια σειρά συνεδρίων που προωθήθηκε ...
Έργο «Ανάλυση θαλάσσιων πληροφοριών για περιβαλλοντικά ασφαλή ναυσιπλοϊα», χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Συντονιστής: Δρ. Σ. Περαντώνης (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ”Δ”) Ο Δρ Ζ ...
Ο Σύνδεσμος των Ευρωπαϊκών  Εταιρειών Επιχειρησιακής Έρευνας (EURO)  μαζί με το ΕΑΣΒΑ διοργάνωσε στην Αθήνα, Ελλάδα (3-5 Απριλίου 2014) την 79η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του EURO πάνω σε θέματα λή...
Η Επιστημονική Εταιρεία Ανάλυσης Κινδύνων - Κίνας (SRA-China) και το  Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ Δ)  διοργάνωσαν το «7ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Κινδύνων και Διαχείρι...
Ερευνητικό έργο «Ποσοτική ανάλυση κινδύνου τυχαίας έκλυσης επικίνδυνων ουσιών σε ένα διυλιστήριο και τη γύρω περιοχή του», χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Μεταδιδακτορική Βιομηχανική Υ...
Ένα ευρωπαϊκό έργο αφιερωμένο στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας, περιβαλλοντικής ποιότητας και βιωσιμότητας των θαλάσσιων μεταφορών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στις θάλασσες της Αδριατικής και...
Έργο « Σύστημα διαχείρισης διακινδύνευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο», χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Συντονιστής: Δρ. Ζ...
Ο στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογία για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, ποιότητας και παραγωγικότητας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου ή προϊόντος για χη...
Ο στόχος ήταν η ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού διακινδύνευσης εργασίας σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Συγκεκριμένα ελέγχθηκε η βάση δεδομένων επαγγελματικών ατυχημάτων της Ολλανδίας και αναλύθηκε η...
Ο στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός νέου εναρμονισμένου μοντέλου διαχείρισης διακινδύνευσης ορίζοντας το σύνολο των βασικών αρχών, μεθόδων και εργαλείων. Περιλάμβανε 17 διαφορετικές εφαρμογές σε β...
«EC4SafeNano: European Centre for Risk Management and Safe Innovation in Nanomaterials & Nanotechnologies», χρηματοδότηση από ΕΕ (GA 723623, H2020-NMBP-27-2016) [2016–2019] Μια κεντρική πρόκλησ...
«NanoInformaTIX: Ανάπτυξη και υλοποίηση μιας βιώσιμης πλατφόρμας μοντέλων νανοπληροφορικής». Χρηματοδότηση από EC: GA 814426, H2020-NMBP-14-2018 [2019–2023] 7.75 M€ Το NanoInformaTIX είναι ένα ευρω...
«SCAFFOLD: Καινοτόμες στρατηγικές, μέθοδοι και εργαλεία για τη διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων από κατασκευασμένα νανοϋλικά στην κατασκευαστική βιομηχανία» (χρηματοδότηση από EC: GA 280535, FP7-NMP...
Το πείραμα SUPREEMO ανέπτυξε προηγμένες τεχνολογίες CPS / IOT και ανάλυσης δεδομένων edge / cloud, για την ανίχνευση σφαλμάτων εξοπλισμού και για τη δοκιμή της εφαρμογής της στη βελτίωση της ενεργειακ...
Έργο «PREDIVIS: Hardware accelerated energy disaggregation for energy efficiency and predictive maintenance applications'', χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ιδρύματος Σταύ...

Οι οδικές μεταφορές κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη διακίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων μεταξύ των υπόλοιπων κατηγοριών μεταφορών. Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη τους και...

«CLARION: Machine Health Assessment via Energy Monitoring» funded by «CloudiFacturing: Cloudification of Production Engineering for Predictive Digital Manufacturing» (I4MS), GA 768892, H2020-EU.2.1.1 ...
Next Slide
Διδακτορικές διατριβές & Διπλωματικές εργασίες

Υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με

National Technical University of Athens
Ελλάδα
Technical University of Crete
Ελλάδα
Technical University of Milan
Ιταλία
Technical University of Torino
Ιταλία
Technical University of Copenhagen
Δανία
Technical University of Dublin
Ιρλανδία
Technical University of Nicosia
Κύπρος
University of Paris
Γαλλία
University of Bologna
Ιταλία
Joint Research Centre (JRC)
Βέλγιο
Delft University of Technology (TUDelft)
Ολλανδία
RIVM
Ολλανδία
CERN
Ελβετία
Riso DTU National Laboratory for Sustainable Energy (RISO)
Δανία
Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO)
Ολλανδία
White Queen
Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)
Γαλλία
Électricité de France (EDF)
Γαλλία
Eni Norge
Νορβηγία
Det Norske Veritas (DNV)
Νορβηγία
TUEV - TUV
Ρηνανία - Γερμανία
Steinbeis Advanced Risk Technologies Group (R-Tech)
Γερμανία
EXIMIA
Φινλανδία
D'Appolonia Engineers
Ηνωμένες Πολιτείες
STATOIL
TOTAL
Γαλλία
MOTOR OIL
Ελλάδα
ENI
Tecnalia research & innovation (TECNALIA)
Ισπανία
Foundation for Research & Technology (FORTH)
Ελλάδα
Spanish National Research Council (CSIC)
Ισπανία
University of Birmingham
Ηνωμένο Βασίλειο
Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Φινλανδία
The National Research Center for Work Environment (NRCWE)
Δανία
Health and Safety Executive (HSE)
Ηνωμένο Βασίλειο
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content