Συμβουλευτικές / Ερευνητικές Υπηρεσίες προς Δημόσιους Φορείς

Contact us:

Overview

Το ΕΑΣΒΑ παρέχει υπηρεσίες για τη βελτίωση της ασφάλειας μιας εγκατάστασης μέσω της πρόβλεψης και της αξιολόγησης των συνεπειών πιθανών μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. Ως αποτέλεσμα της ερευνητικής του δραστηριότητας, έχει αναπτύξει διαδικασίες, οδηγίες και εργαλεία λογισμικού για ολοκληρωμένη ποσοτική αξιολόγηση κινδύνου σε χημικές εγκαταστάσεις και έχει προσφέρει υπηρεσίες για τη βελτίωση της ασφάλειας μέσω της πρόβλεψης και της αξιολόγησης των συνεπειών μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. Το ΕΑΣΒΑ έχει επίσης ενεργήσει ως Τεχνικός Σύμβουλος για τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση των  μελετών ασφάλειας για τις περισσότερες χημικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Το ΕΑΣΒΑ είναι ένας από τους κύριους συμβούλους των Ελληνικών Υπουργείων Περιβάλλοντος, Απασχόλησης και Ανάπτυξης, σε θέματα που αφορούν τη συμμόρφωση ελληνικών χημικών εγκαταστάσεων που υπόκεινται στην οδηγία SEVESO.

Το ΕΑΣΒΑ ενεργεί ως δημόσιος και ιδιωτικός σύμβουλος για:

 • να εκτελεί και να επανεξετάζει αναλύσεις ασφαλείας σε σχέση με τον εξωτερικό κίνδυνο και
 • να αξιολογεί τις  συχνότητες εμφάνισης  μεγάλων ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα, το ΕΑΣΒΑ ασχολείται με:

 • Μελέτες ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των μελετών SEVESO)
 • Εκτίμηση συνεπειών μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων
 • Διαβούλευση με τις ελληνικές αρμόδιες αρχές (οδηγία SEVESO)
 • Επιθεώρηση χημικών εγκαταστάσεων
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας
 • Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Διαβούλευση με οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση σημαντικών φυσικών φαινομένων
 • Μελέτες αξιοπιστίας του ανθρώπινου παράγοντα
 • Ασφάλεια και εκτίμηση κινδύνου κρίσιμων υποδομών

Το ΕΑΣΒΑ παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες στη FERMILAB και στο πανεπιστήμιο ETH της  Ζυρίχης σχετικά με την ανάλυση ασφάλειας και την ποσοτική αξιολόγηση κινδύνου κρυογενικών υπόγειων εγκαταστάσεων.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content