ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Έργα

Έργα

(30 Αποτελέσματα)
Καθαρισμός

2021-2023 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου

readmore-arrow

COST Action FA0602

2007-2011 | COST Action FA0602

Bioactive food components, mitochondrial function and health

readmore-arrow

2017-2019 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού

readmore-arrow

2013-2018 | HEALS

FP7-ENV-2013 Collaborative project

readmore-arrow

2017-2020 | Περιφέρεια Αττικής / ΕΔΣΝΑ

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

readmore-arrow

2021-2024 | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γενικής γραμματείας φυσικού περιβάλλοντος

readmore-arrow

2011- | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΣΠΑ 2007-2013

Μελέτη Κλιματικών Μεταβολών και Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Ελλάδα: Εκτίμηση Μελλοντικών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικό-Οικονομικών Επιπτώσεων σε Τοπικό Επίπεδο

readmore-arrow

FRINGE

2018-2022 | European Commission / Horizon 2020

Approval of Fluorescence and Reactive oxygen Intermediates by Neutron Generated electronic Excitation as a foundation for radically new cancer therapies

readmore-arrow

SIMS

2021- |

Μελέτη της κεράτινης στοιβάδας με μοριακή προσομοίωση

readmore-arrow

ILLIAS

- |

Ανάπτυξη αισθητήρα ανίχνευσης αερίων με τη χρήση αμοιβαίας έγχυσης σε οπτικές πηγές ICLs του μέσου υπέρυθρου φωτός

readmore-arrow

CO2TOFUELS

- |

Κλιμάκωση μεγέθους της ηλεκτροχημικά ενισχυόμενης καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων

readmore-arrow

- |

Διαδικασίες για την πιστοποίηση της απόδοσης μεγάλων ηλιακών θερμικών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία μοντελοποίησης

readmore-arrow

- |

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού και αξιολόγηση θερμικών ηλιακών προϊόντων

readmore-arrow

- |

Ανάπτυξη και ενεργειακή βελτιστοποίηση αυτόνομου ξηραντηρίου γεωργικών προϊόντων με χρήση ηλιακής ενέργειας. (ΠΕΝΕΔ)

readmore-arrow

COLNOVREC

- |

Συγκεντρωτικός ηλιακός συλλέκτης γραμικής εστίασης με βάση καινοτόμο δέκτη ανάπτυξη και πειραματική επιβεβαίωση

readmore-arrow

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- |

Ανάπτυξη Ερευνητικής Υποδομής (ΕΥ) συγκεντρωτικών θερμικών ηλιακών συστημάτων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», για παραγωγή και αποθήκευση θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών.

readmore-arrow

Intelligent Energy

- |

SolarKeymark-II - Large open EU market for solar thermal products

readmore-arrow

- |

Αφαλάτωση με ηλιακά υποβοηθούμενη απόσταξη με μεμβράνες: Βελτιστοποίηση υλικών και διεργασίας

readmore-arrow

- |

Ένταξη Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων σε Κτίρια

readmore-arrow

- |

Επίδειξη της αποτελεσματικότητας της ηλιακής θέρμανσης και ψύξης στα κτίρια

readmore-arrow

- |

Ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών για Παροχή Διαπιστευμένων Δοκιμών και Βελτιστοποίηση Προϊόντων ΑΠΕ

readmore-arrow

2021- |

Εργαστήριο Δοκιμών και Ανάπτυξης Ηλιακών και Άλλων Ενεργειακών Συστημάτων

readmore-arrow

THERMIE

- |

Διερεύνηση κινητικής ξήρανσης αγροτικών προϊόντων - Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος βελτιστοποίησης ξηραντηρίων

readmore-arrow

CLARION

2020-2021 | European Commission - H2020

Εκτίμηση υγείας μηχανών μέσω παρακολούθησης ενεργειακών φορτίων

readmore-arrow

THEOCHALKO

- |

Σχεδίαση Νέου Καινοτόμου Θερμικού Ηλιακού

readmore-arrow

QAiST

- |

Διασφάλιση ποιότητας στις τεχνολογίες ηλιακής θέρμανσης και ψύξης - Παρακολουθόντας τις πρόσφατες και μελοντικές εξελίξεις

readmore-arrow

MEDA

- |

Αυτόνομα συστήματα αφαλάτωσης για θαλασσινό και υφάλμυρο νερό σε απομονωμένες περιοχές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Δυνατότητες, τεχνολογίες, εμπειρίες πεδίου, κοινωνικές, τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

readmore-arrow

NanoImpactNet

2008-2012 | EU - FP7 - NMP4-CA-2008-218539

European Network on the Health and Environmental Impact of Nanomaterials

readmore-arrow

NanoTEST

2008-2012 | EU - FP7 - NMP-HEALTH-F5-2008-201335

Development of methodology for alternative testing strategies for the assessment of the toxicological profile of nanoparticles used in medical diagnostics

readmore-arrow

NANEX

2009-2010 | EU - FP7 - NMP-2009-CSA- 247794

Development of Exposure Scenarios for Manufactured Nanomaterials

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content