Ερευνητικές Περιοχές
Δραστηριότητες
 • Ανάπτυξη ανοικτού νετρονικού κώδικα
 • Αντιδραστήρες οδηγούμενοι από Επιταχυντή Σωματιδίων
 • Τεχνολογία Νετρονικών Πετασμάτων
 • Βελτιστοποίηση Εμπλουτισμού πυριτίου σε ερευνητικούς αντιδραστήρες
 • Πυρηνική Πρόωση στη Ναυσιπλοϊα
 • Τεχνολογία Μικρών Δομοστοιχειωτών Αντιδραστήρων

Υπολογιστική Πυρηνική Τεχνολογία

Πλοηγός
Πατήστε εδώ για πλοηγηθείτε στη σελίδα

Περιγραφή

Η δραστηριότητα στοχεύει στη διατήρηση, επέκταση και μετάδοση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας στην επόμενη γενιά Πυρηνικών Μηχανικών συνδυάζοντας εκπαίδευση με υψηλού επιπέδου έρευνα στον τομέα. Δίνεται έμφαση σε σημαντικά προβλήματα και ανοιχτά ζητήματα όπως έχουν τεθεί από τη Διεθνή Κοινότητα Πυρηνικής Τεχνολογίας, όπως η εισαγωγή της χρονικής εξάρτησης και η βελτιστοποίηση της θερμοϋδραυλικής ανάδρασης στους στοχαστικούς κώδικες νετρονικής ανάλυσης, οι βελτιώσεις ασφάλειας και αποτελεσματικότητας που επιτυγχάνονται με σχεδιασμό καινοτόμων αντιδραστήρων, η ελαχιστοποίηση των πυρηνικών καταλοίπων και η βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων ερευνητικών αντιδραστήρων.

Ορισμένες από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη ανοικτού στοχαστικού δυναμικού νετρονικού κώδικα με θερμοϋδραυλική ανάδραση και ενσωματωμένη δυνατότητα προσομοίωσης θρυμματιζόμενου στόχου. Εφαρμογή στην ανάλυση συμβατικών Αντιδραστήρων και Αντιδραστήρων οδηγούμενων από Επιταχυντή Σωματιδίων (Accelerator Driven Systems – ADSs)
 • Ανάλυση υδρόψυκτου ADS θερμικών νετρονίων με δυνατότητα αναπαραγωγής σχασίμου (λειτουργία σε κλειστό κύκλο καυσίμου).
 • Μελέτη τεχνολογίας νετρονικών πετασμάτων για την τοπική αναδιαμόρφωση του νετρονικού φάσματος προς κάλυψη αναγκών ειδικών ακτινοβολήσεων σε Ερευνητικούς Αντιδραστήρες θερμικών νετρονίων.
 • Μελέτη βελτιστοποίησης του ντοπαρίσματος πυριτίου με νετρονική ακτινοβόληση σε Ερευνητικό Αντιδραστήρα.
 • Μελέτη της πυρηνικής πρόωσης μεγάλων εμπορικών πλοίων.
 • Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των Μικρών Δομοστοιχειωτών Αντιδραστήρων (Small Modular Reactors – SMRs): Διαθέσιμοι τύποι, υπό μελέτη σχέδια, επίπεδα ασφάλειας, ευελιξία και δυνατότητα ένταξης σε δίκτυα σε συνεργασία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δυνατότητες συμπαραγωγής (ηλεκτροπαραγωγή – παραγωγή Υδρογόνου – αφαλάτωση θαλασσίου ύδατος – τηλεθέρμανση οικισμών – παραγωγή θερμότητας για βιομηχανικές χρήσεις), οικονομικά στοιχεία, ιδιαιτερότητες αδειοδότησης.
 • Ασφάλεια (με την έννοια της φυσικής προστασίας) πυρηνικών εγκαταστάσεων

Gallery Φωτογραφιών του Υπολογιστική Πυρηνική Τεχνολογία

Προσωπικό

Πρόσφατα Έργα

Previous Slide
To Έργο LENSER είχε διπλό στόχο: (α) την ανάπτυξη ενός ενισχυμένου στοχαστικού, δυναμικού νετρονικού κώδικα κατάλληλου για ανάλυση τόσο αντιδραστήρων δεύτερης και τρίτης γενιάς GENII/III όσο και καινο...
Ο γενικός στόχος αυτού του Έργου είναι να εκτιμηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Ε & Α δραστηριότητες τις σχετικές με την παραγωγή πυρηνικού υδρογόνου στα Κράτη-Μέλη του ΔΟΑΕ και η εκτίμηση τ...
Στόχος του Προγράμματος Συνεργασίας NURISP ήταν να προωθήσει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Αναφοράς NURESIM, η οποία είναι ένα σύνολο λογισμικών τελευταίας τεχνολογίας για τη προσομοίωση της...
Στόχος του Έργου ήταν να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο στρατηγικών για τη διαχείριση του Κύκλου του Πυρηνικού Καυσίμου Ερευνητικού Αντιδραστήρα (ΚΠΚΕΑ) και να βοηθήσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων...
Στόχος του προγράμματος ήταν η οικοδόμηση μιας διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Αντιδραστήρων Ελέγχου Υλικών (Material Testing Reactors, MTR) ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση μίας Ευρωπαϊκής π...
Next Slide

Υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Centre National de la Recherche Scientifique/Institut de Développement des Ressources en Informatique Scientifique (CNRS/IDRIS)
France
Institute for Integrated Radiation and Nuclear Science, Kyoto University
Japan
Ecole Normale Supérieure de Paris
France
Instituto Superior Técnico- Universidade de Lisboa (IST-UL)
Portugal
Université Pierre et Marie Curie (Paris – VI)
France
Joseph Stefan Institute (JSI)
Slovenia
Réacteur Jules Horowitz, Commissariat à l’Energie Atomique, Centre d’Etudes Nucléaires de Cadarache (CEA – CEN/Cad)
France
Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen (ENSICAEN)
France
Ecole des Applications Militaires de l’Energie Atomique (EAMEA)
France
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content