ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Υποψήφιος Διδάκτορας,

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Δημήτρης Παπαδάκης είναι υποψήφιος διδάκτορας και εργάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης (EUROfusion) στην Ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης (FTG) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από το 2019.

Με βάση τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Μελέτη της επίδρασης της ανόπτησης στις μηχανικές και δομικές ιδιότητες ακτινοβολημένων με νετρόνια υλικών βολφραμίου, με εφαρμογές στην τεχνολογία σύντηξης», ερευνά τις επιδράσεις της ανόπτησης στις μηχανικές, ηλεκτρικές και δομικές ιδιότητες υλικών βολφραμίου ακτινοβολημένων με νετρόνια σε αντιδραστήρα σχάσης. Η συσχέτιση αυτών των ιδιοτήτων με την εξέλιξη των ατελειών κατά την ανόπτηση θα συνεισφέρει στην κατανόηση των βασικών φαινομένων πίσω από τις δύο φυσικές διαδικασίες, της ακτινοβόλησης με νετρόνια και της ανόπτησης, καθώς επίσης θα βοηθήσει στην τεχνολογική ανάπτυξη των υλικών κατασκευής των εσωτερικών τοιχωμάτων αντιδραστήρα σύντηξης (plasma facing materials). Για τους παραπάνω σκοπούς, χρησιμοποιεί τις τεχνικές φασματοσκοπίας εξαϋλωσης ποζιτρονίων (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy), οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM), και περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) για τη μελέτη των δομικών ιδιοτήτων, καθώς επίσης indentation, impulse excitation και αντίσταση συνεχούς τάσης για τη μελέτη των μηχανικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων του υλικού.

Έλαβε το 2017 το Πτυχίο Φυσικής  και το 2019 το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική των υλικών από το τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).  Η διδακτορική του διατριβή θα υποστηριχθεί στο τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ.

Επιλεγμένα Έργα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content