ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΝΤΥ


Διευθυντής Ερευνών, Φυσικός

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΤΥ

Η Δρ. Διαμάντω Βλαχογιάννη είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΙΠΡΕΤΕΑ. Είναι κάτοχος πτυχίου Αστροφυσικής (B.Sc. Astrophysics, University College London, 1992), μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc Remote Sensing, University College London, 1993) και Διδακτορικού τίτλου (Ph.D. Atmospheric Physics, Imperial College, London, 1997). Έχει μεγάλη εμπειρία στο Συντονισμό Ευρωπαϊκών Κοινοπραξιών και διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας με τη συμμετοχή Ευρωπαϊκών βιομηχανικών και ακαδημαϊκών φορέων.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Ατμοσφαιρική φυσική με εφαρμογές στην ποιότητα περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, Κλιματικές Υπηρεσίες, Ατμοσφαιρικά μοντέλα (μετεωρολογικά / κλιματικά)  περιφερειακής κλίμακας, Κλιματικές προσομοιώσεις, Δυναμική υποκλιμάκωση, Εκτίμηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ακραίων γεγονότων, Πολύπλοκα / Συνδυαστικά γεγονότα, Αιτιότητα (causality) και απόδοση (attribution) κλιματικών χαρακτηριστικών, Κλιματολογία σε τοπική κλίμακα, Αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς, Απογραφές εκπομπών αερίων ρύπων, Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενεργειακών διεργασιών.

Έχει συντονίσει δύο (2) Κοινοπραξίες Ερευνητικών Έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και την ΓΓΕΤ (ΕΣΠΑ). Συμμετείχε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 8 ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ και της ΓΓΕΤ. Επίσης, έχει συμμετάσχει/συμμετέχει ενεργά ως μέλος της ερευνητικής ομάδας σε 22 Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά προγράμματα. Είναι (ήταν) Συντονίστρια και Επιστημονικώς Υπεύθυνη σε 18 Έργα παροχής εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών με ανάθεση από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Έχει διατελέσει Εθνικός Εκπρόσωπος στη Διαχειριστική Αρχή Δράσεων του COST ES1102 (2011-2015). Έχει επιβλέψει/συνεπιβλέψει υποψήφιους διδάκτορες (3), μεταδιδάκτορες (2), διπλωματικές (4) και μεταπτυχιακές εργασίες (1). Συμμετέχει ενεργά σε αξιολογήσεις ερευνητικών ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ (FP7, H2020, Horizon Europe). Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 45 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και από 110 εργασίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια καθώς και από 15 συλλογικές εκδόσεις.

ORCID,  Scholar

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management

2020-2023 | H2020 101003890

Wildfires represent a significant challenge for both society and the economy. The EU-funded FirEUrisk project will develop, assess, and promote a science-based integrated strategy to improve existing wildland fire risk assessment, create efficient methods to reduce fire risk and adapt management str...

readmore-arrow

WIND and wave Scenarios, Uncertainty and climate Risk assessments for Forestry, Energy and Reinsurance

2017-2021 | WINDSURFER is funded through the ERA4CS ERA-NET and the European Commission.

Extreme winds pose major risks to life, property and forestry, while extreme ocean waves can impact on offshore infrastructures and coastal communities. WINDSURFER is a 3-year project that brings together eight leading research institutions across Europe to co-develop new methods, tools and assessme...

readmore-arrow

Integrated SERVices and approaches FOR Assessing effects of climate change and extreme events for FIRE and post fire risk prevention

2017-2021 | ERA4CS (European Research Area for Climate Services), an ERA-NET initiated by JPI CLIMATE and co-funded by the EUROPEAN COMMISSION.

The main objectives of SERV_FORFIRE project is to provide integrated Climate Services (CS) for forest fire assessment and mitigation strategies, at climatic time scales (from seasonal to longer time scales), for creating a bridge between observations, model development, operational products, informa...

readmore-arrow

European advances on CLImate services for coasts and SEAs

2017-2021 | ERA4CS

Project Title: « European advances on CLImate services for coasts and SEAs » ECLISEA is a project that aims to advance coastal and marine climate science and associated services through developing innovative research of sea surface dynamics. The project is built upon the premise that the outcomes s...

readmore-arrow

Assessment of impact of sf6 and pfcs reservoir tracers on global warming and development of environmentally friendly tracer technology

2001-2004 | FP5-EESD

SF6 (sulphur hexafluoride) and PFCs (per fluorocarbons) are gas molecules, which are being used as the state-of-the-art tracers in tracer technology programmes aimed at hydrocarbon reservoir characterization and efficient oil recovery. Despite the term "tracers", these chemicals are employed for the...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content