ΓΙΑΝΝΙΣΗ
ΣΤΕΛΛΑ


Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Χημικός Μηχανικός

ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΣΤΕΛΛΑ

Η Δρ Στέλλα Γιαννίση είναι κάτοχος Master in Business Administration 2021 (HOU, Greece), κάτοχος διδακτορικού (Ph.D.) στη Χημική Μηχανική 2016 (ΕΜΠ, Ελλάδα), M.Sc. στην Υπολογιστική Ρευστομηχανική 2010 (ΕΜΠ, Ελλάδα) και Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού (Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα). Είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με μεγάλη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα με συμμετοχή εταίρων από τον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν υπολογισιτκή ρευστομηχανική (CFD), μοντελοποίηση διασποράς, έρευνα ασφάλειας υδρογόνου, διαρροές φυσικού αερίου, εκλύσεις αμμωνίας, κρυογονικές εκλύσεις, συμπιεσμένες εκλύσεις, πολυφασικές ροές, τυρβώδεις ροές, θερμοδυναμική, μεταφορά θερμότητας και μάζας, ενέργεια, πράσινες τεχνολογίες.

Διετέλεσε συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας Ασφάλειας στο πλαίσιο του European Hydrogen Valleys Partnership (ενεργή μέχρι το τέλος του 2021) και έχει συμμετάσχει σε πολλά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, όπως ShipFC, HyTunnel-CS, PRESLHY, NET-Τools, FOAMBUILD. Έχει λάβει χρηματοδότηση από το έργο του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ως νέα ερευνήτρια και υποτροφία από το ΙΚΥ για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας. Έχει συγγράψει 22 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει περισσότερες από 20 συνεισφορές σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

ResearchGate, ORCID

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content