ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Έργα

Έργα

(17 Αποτελέσματα)
Καθαρισμός

SIMS

2021- |

Μελέτη της κεράτινης στοιβάδας με μοριακή προσομοίωση

readmore-arrow

ILLIAS

- |

Ανάπτυξη αισθητήρα ανίχνευσης αερίων με τη χρήση αμοιβαίας έγχυσης σε οπτικές πηγές ICLs του μέσου υπέρυθρου φωτός

readmore-arrow

CO2TOFUELS

- |

Κλιμάκωση μεγέθους της ηλεκτροχημικά ενισχυόμενης καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων

readmore-arrow

- |

Διαδικασίες για την πιστοποίηση της απόδοσης μεγάλων ηλιακών θερμικών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία μοντελοποίησης

readmore-arrow

- |

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού και αξιολόγηση θερμικών ηλιακών προϊόντων

readmore-arrow

- |

Ανάπτυξη και ενεργειακή βελτιστοποίηση αυτόνομου ξηραντηρίου γεωργικών προϊόντων με χρήση ηλιακής ενέργειας. (ΠΕΝΕΔ)

readmore-arrow

COLNOVREC

- |

Συγκεντρωτικός ηλιακός συλλέκτης γραμικής εστίασης με βάση καινοτόμο δέκτη ανάπτυξη και πειραματική επιβεβαίωση

readmore-arrow

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- |

Ανάπτυξη Ερευνητικής Υποδομής (ΕΥ) συγκεντρωτικών θερμικών ηλιακών συστημάτων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», για παραγωγή και αποθήκευση θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών.

readmore-arrow

- |

Αφαλάτωση με ηλιακά υποβοηθούμενη απόσταξη με μεμβράνες: Βελτιστοποίηση υλικών και διεργασίας

readmore-arrow

- |

Ένταξη Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων σε Κτίρια

readmore-arrow

- |

Επίδειξη της αποτελεσματικότητας της ηλιακής θέρμανσης και ψύξης στα κτίρια

readmore-arrow

- |

Ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών για Παροχή Διαπιστευμένων Δοκιμών και Βελτιστοποίηση Προϊόντων ΑΠΕ

readmore-arrow

2021- |

Εργαστήριο Δοκιμών και Ανάπτυξης Ηλιακών και Άλλων Ενεργειακών Συστημάτων

readmore-arrow

THERMIE

- |

Διερεύνηση κινητικής ξήρανσης αγροτικών προϊόντων - Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος βελτιστοποίησης ξηραντηρίων

readmore-arrow

THEOCHALKO

- |

Σχεδίαση Νέου Καινοτόμου Θερμικού Ηλιακού

readmore-arrow

QAiST

- |

Διασφάλιση ποιότητας στις τεχνολογίες ηλιακής θέρμανσης και ψύξης - Παρακολουθόντας τις πρόσφατες και μελοντικές εξελίξεις

readmore-arrow

MEDA

- |

Αυτόνομα συστήματα αφαλάτωσης για θαλασσινό και υφάλμυρο νερό σε απομονωμένες περιοχές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Δυνατότητες, τεχνολογίες, εμπειρίες πεδίου, κοινωνικές, τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content