Ραδιοεπισημασμένοι αναστολείς κινάσης τυροσίνης για την ανάπτυξη μορίων με φαρμακολογικό ενδιαφέρον

Το διδακτορικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ραδιο-επισημασμένων αναστολέων κινάσης τυροσίνης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έναντι της οικογένειας υποδοχέων του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (Erb B) και συγκεκριμένα του EGFR.

Ο EGFR υπερεκφράζεται σε πολλά είδη κακοηθειών και συμμετέχει σε πολλά σηματοδοτικά μονοπάτια ρυθμίζοντας διάφορες κυτταρικές λειτουργίες που συνδέονται με καρκινογένεση, μετάσταση, ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και αντίσταση σε διάφορες μορφές θεραπείας. Η επισήμανση αναστολέων του υποδοχέα αποτελεί ένα από τα ενδιαφέροντα ζητήματα της Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας, το οποίο θα συμβάλλει στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση καρκινικών όγκων που υπερεκφράζουν τον EGFR και τις μεταστάσεις του, στην παρακολούθηση της απόκρισης του ασθενή στην προτεινόμενη θεραπεία αλλά και στο προσδιορισμό της κατάλληλης θεραπείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η διατριβή περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη επισημασμένων αναστολέων του EGFR με ραδιοϊσότοπα που χρησιμοποιούνται στη πυρηνική ιατρική για διάγνωση και θεραπεία. Οι αναστολείς αυτοί, φέρουν στη δομή τους ανάλογα της 4–ανιλινοκιναζολίνης ή και άλλους πυρήνες που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη Φαρμακευτική Χημεία. Τα νέα ανάλογα αξιολογούνται ως πιθανά ραδιοφάρμακα μέσω in vitro μελετών, μελετών σταθερότητας και λιποφιλικότητας καθώς και in vivo μελετών φαρμακοκινητικής ή/και απεικόνισης σε πειραματόζωα.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content