Μελέτη επαγωγής ακτινοευαισθησίας νέων παραγώγων κιναζολινών με αντικαρκινική δράση σε καρκινικές κυτταρικές σειρές που υπερεκφράζουν υποδοχείς ErbB

Οι κιναζολίνες είναι αντικαρκινικά φάρμακα στοχευμένης θεραπείας για όγκους όπου υπερεκφράζεται κάποιο μέλος της οικογένειας των ErbB υποδοχέων ή παρατηρούνται μεταλλάξεις αυτών. Τα φάρμακα αυτά έχουν συγχρόνως και δράση ακτινοευαισθητοποιητών. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη επαγωγής ακτινοευαισθησίας νέων μορίων κιναζολινών με αντικαρκινική δράση, τα οποία θα ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Μόρια που αναστέλλουν την φωσφορυλίωση στην περιοχή του υποδοχέα που έχει δράση κινάσης της τυροσίνης κι εμφανίζουν ανασταλτική δράση έναντι κυττάρων με συγκεκριμένες μεταλλάξεις στο εξώνιο 19 (del 746-750) ή/και στο 21 (L858R) του EGFR  (1η γενιά)
  2. Μόρια αποτελεσματικά σε μεγαλύτερο αριθμό μεταλλάξεων των υποδοχέων που αναστέλλουν τη δράση όλων των μελών της οικογένειας ErbB ( 2η γενιά)
  3. Μόρια που στοχεύουν επιλεκτικά τη μετάλλαξη Τ790Μ, στην οποία οφείλεται η ανθεκτικότητα στη θεραπεία που παρουσιάζεται σε πολλούς ασθενείς στα φάρμακα 1ης και 2ης γενιάς (3η γενιά).

Στα πλαίσια της διατριβής μελετώνται νέα παράγωγα ως προς την αντικαρκινική τους δράση και ως προς την ικανότητά τους επαγωγής ακτινοευαισθησίας. Σκοπός είναι να εντοπιστούν ποια από τα νέα αυτά μόρια επάγουν μεγαλύτερη ακτινοευαισθησία συγκριτικά με τα ήδη υπάρχοντα φάρμακα που χρησιμοποιούνται κλινικά ώστε να προταθούν νέα υποσχόμενα φάρμακα τα οποία θα μπορούσαν κλινικά να δρουν και ως ακτινοευαισθητοποιητές

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content