Υπηρεσίες ΕΡΠ

Contact us:
Υπηρεσίες ΕΡΠ

Overview

  • Εκτίμηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον σε περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα έργα ή υπάρχουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Εργαστηριακή μονάδα για ραδιοχημικές αναλύσεις
  • Εργαστηριακή μονάδα για μετρήσεις περιβαλλοντικής ραδιενέργειας χαμηλού επιπέδου (Counting Room)
  • 5 Συστήματα για ανάλυση ραδιενέργειας χαμηλού επιπέδου (a, b, g) σε περιβαλλοντικά και άλλα δείγματα
  • 2 συστήματα για γ-φασματοσκοπία πεδίου
  • Σύστημα ατομικής απορρόφησης για στοιχειακή ανάλυση
  • Ένα σύστημα για επιτόπου εμπλουτισμό υδάτινων δειγμάτων μεγάλου όγκου
  • Εφαρμογή προηγμένων μεθόδων και ανάπτυξη οργάνων για τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό του ατμοσφαιρικού αερολύματος
  • Παρακολούθηση περιβαλλοντικής ραδιενέργειας και ατμοσφαιρικών αερολυμάτων που σχετίζονται με την υγεία και το κλίμα

Ατομική απορρόφηση (Atomic Absorption Spectroscopy, AAS): Το όργανο που διαθέτουμε είναι το Varian 220 με φούρνο γραφίτη GTA 110. Η μέθοδος ανάλυσης είναι σύμφωνη και περιγράφεται στο διεθνές Πρότυπο EN 14902:2005 το οποίο ικανοποιεί την Ευρωπαϊκή οδηγία 1999/30/EC, 96/62/EC και 2004/107/EC για τα μεταλλικά στοιχεία Mόλυβδος (Pb),Κάδμιο (Cd), Νικέλιο (Ni) και Αρσενικό (As). Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για χρήση ως πρότυπη μέθοδος προσδιορισμού ιχνοστοιχείων σε δείγματα αιωρούμενων σωματιδίων.  Η μέθοδος προσφέρει χαμηλά όρια ανίχνευσης (Karanasiou et al, 2005). Η στοιχειακή ανάλυση αιωρούμενων σωματιδίων, λόγω των ιδιαιτέρως χαμηλών συγκεντρώσεων των στοιχείων, προσφέρει μία ιδιαίτερη πρόκληση. Το εργαστήριό μας είναι ειδικά εξοπλισμένο ώστε να διασφαλίζεται ο σωστός χειρισμός των δειγμάτων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάλυσης, ενώ το προσωπικό διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση για αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνικής σε δείγματα αιωρούμενων σωματιδίων. Η πιστοποίηση του εργαστηρίου για  τη δειγματοληψία PM10 σύμφωνα με την οδηγία EN 12341, διασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο στο χειρισμό τέτοιου είδους δειγμάτων.

Φασματοσκοπία με Φθορισμό Ακτίνων –Χ (Χ-Ray Fluorescence Spectroscopy, XRF): Για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής υπάρχει διαθέσιμο το όργανο Epsilon 5 της PANanalytical, το οποίο λόγω των μοναδικών τεχνολογικών καινοτομιών που διαθέτει, θεωρείται από τα πλέον κατάλληλα όργανα XRF για στοιχειακή ανάλυση δειγμάτων αιωρούμενων σωματιδίων. Σύμφωνα με οσα περιγράφονται στο διεθνές Πρότυπο EN 14902:2005 το οποίο ικανοποιεί τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 1999/30/EC, 96/62/EC και 2004/107/EC για τα μεταλλικά στοιχεία Mόλυβδος (Pb),Κάδμιο (Cd), Νικέλιο (Ni) και Αρσενικό (As) το οποίο αναφέρει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση δειγμάτων αιωρούμενων σωματιδίων, οποιαδήποτε τεχνική είναι ισοδύναμη με τις πρότυπες τεχνικές.

Παρακολούθηση περιβαλλοντικής ραδιενέργειας: Το ΕΡΠ λειτουργεί ένα δίκτυο 25 σταθμών δειγματοληψίας και μέτρησης σε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο αποτελεί βασικό μέρος του εθνικού δικτύου. Επιπλέον, το ΕΡΠ πραγματοποιεί συγκεκριμένες μελέτες καθώς και μετρήσεις και αναλύσεις ραδιενέργειας κατά περίπτωση.

Proud to Collaborate with

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content