Μετρήσεις Οπτικών Ιδιοτήτων και Θερμικών Μεγεθών

Contact us:

Overview

Μετρήσεις οπτικών ιδιοτήτων:

1. Μέτρηση ολικής ημισφαιρικής Εκπεμψιμότητας (ε), σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C 1371-04a (*)
2. Μέτρηση ηλιακής Απορροφητικότητας (α), σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E 1918-06 (*)
3. Μέτρηση ηλιακής Διαπερατότητας (τ), σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E 424-71 (*)

Μετρήσεις θερμικών μεγεθών:

1. Μέτρηση Θερμικής Αγωγιμότητας Μονωτικών και Δομικών Υλικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8302 (*)
2. Πυκνότητα Διογκωμένων Πλαστικών και Ελαστικών Υλικών, σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 845 (*)

(*) Δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content