ΠΟΛΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Φυσικός

ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η Πολίτη Κωνσταντίνα (MSc) είναι πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 2007 και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου “Πρόληψης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών” το 2010 του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω-περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και έχει συμμετάσχει σε αρκετά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με θέμα την κλιματική αλλαγή και την κλιματική μοντελοποίηση τα τελευταία 10 χρόνια. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εφαρμογή κλιματικών προσομοιώσεων, στη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία κλιματικών δεδομένων που προέρχονται από παρατηρήσεις ή κλιματικές προσομοιώσεις, εκτίμηση κλιματικών δεικτών που σχετίζονται με τις Φυσικές καταστροφές, την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και στη μελέτη των επιπτώσεων της. Έχει συγγράψει πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια.

ResearchGate, ORCID

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management

2020-2023 | H2020 101003890

Wildfires represent a significant challenge for both society and the economy. The EU-funded FirEUrisk project will develop, assess, and promote a science-based integrated strategy to improve existing wildland fire risk assessment, create efficient methods to reduce fire risk and adapt management str...

readmore-arrow

Accelerating and upscaling transformational adaptation in Europe: demonstration of water-related innovation packages

2021-2025 | H2020 101036683

The TranformAr project aims to develop and demonstrate products and services to launch and accelerate large-scale and disruptive adaptive process for transformational adaptation in vulnerable regions and communities across Europe. The 6 TransformAr lighthouse demonstrators face a common challenge: w...

readmore-arrow

Μία συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων

2017-2022 | EU and Greek national funds (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Το έργο XENIOS, αναπτύσσει υπηρεσίες για την βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ακραίων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, σε περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που είναι συγχρόνως ευάλωτες σε φυσικούς κινδύνους, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελε...

readmore-arrow

A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change

2015-2018 | H2020 653824

EU-CIRCLE’s scope is to derive an innovative framework for supporting the interconnected European Infrastructure’s resilience to climate pressures, supported by an end-to-end modelling environment where new analyses can be added anywhere along the analysis workflow and multiple scientific discipline...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content