ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Μηχανικός Επιστήμης Υλικών

Εκπαίδευση

04/2020 – Παρόν:  Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Πολυτεχνική Σχολή, Ιωάννινα, Ελλάδα.
Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Χαρακτηρισμός των συστατικών ατμοσφαιρικού αερολύματος και των πηγών ρύπανσης με τεχνικές φασματομετρίας ακτίνων -Χ
10/2017 – 01/2020:  Μεταπτυχιακός τίτλος Μηχανικού Επιστήμης Υλικών , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Πολυτεχνική Σχολή, Ιωάννινα
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Απεικονιστική φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων-Χ.»
10/2009 – 09/2017:  Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Πολυτεχνική Σχολή, Ιωάννινα, Ελλάδα
Προπτυχιακή Εργασία: «Αξιολόγηση φορητού φασματοσκοπίου φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF) και εφαρμογή του στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση υλικών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων-Χ
  • Προσομοιώσεις Monte Carlo ακτίνων-Χ για ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτηρισμό υλικών
  • Χαρτογραφήσεις υλικών με τεχνικές μίκρο- και μάκρο-φθορισμό ακτίνων Χ
  • Χαρακτηρισμός Ατμοσφαιρικών Αερολυμάτων με πυρηνικές τεχνικές
  • Επιμερισμός συστατικών ατμοσφαιρικού αερολύματος με μεθόδους ανάλυσης στατιστικών παραγόντων

 

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content