ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας, Γεωπόνος

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο Νικόλαος Γούναρης είναι κάτοχος Διπλώματος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (1989) και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση (Aberdeen, 1996). Εξειδικεύεται στην χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) με έμφαση στις περιβαλλοντικές εφαρμογές και τη χρήση λογισμικού Image Processing για εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επεξεργασία γεωγραφικών (τοπογραφία, υδρογραφία, χρήσης γης) δεδομένων με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), την επεξεργασία δεδομένων μετεωρολογίας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη χαρτογράφηση απογραφών εκπομπών αέριας ρύπανσης. Έχει σημαντική συμμετοχή στην υποστήριξη Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και έργων παροχής υπηρεσιών προς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και από πολλές εργασίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management

2020-2023 | H2020 101003890

Wildfires represent a significant challenge for both society and the economy. The EU-funded FirEUrisk project will develop, assess, and promote a science-based integrated strategy to improve existing wildland fire risk assessment, create efficient methods to reduce fire risk and adapt management str...

readmore-arrow

Climate change REsilience framework for health SYStems and hospiTALs

2021-2025 | LIFE20 CCA/GR/001787

The LIFE RESYSTAL project’s main objective is to increase climate adaptation capacities and resilience of the European Health Infrastructure (EHI) and systems and related dependant critical infrastructures. To achieve this, the project will a) set the basis of a European Network for the climate adap...

readmore-arrow

Accelerating and upscaling transformational adaptation in Europe: demonstration of water-related innovation packages

2021-2025 | H2020 101036683

The TranformAr project aims to develop and demonstrate products and services to launch and accelerate large-scale and disruptive adaptive process for transformational adaptation in vulnerable regions and communities across Europe. The 6 TransformAr lighthouse demonstrators face a common challenge: w...

readmore-arrow

New Enabling Visions and tools for End-useRs and stakeholders thanks to a common MOdeling appRoach towards a climatE neutral and resilient society

2022-2026 | Horizon Europe/101056858

NEVERMORE will develop an integrated common assessment framework consistent across scales for modelling, simulating and evaluating impacts and risks of climate change, as well as policy measures. The approach integrates information from physical modelling of impacts and risk analysis methodologies a...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content