ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ


Διευθυντής Ερευνών, Χημικός Μηχανικός

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Δρ. Γεωργία Χαραλαμποπούλου είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών από το 2015. Είναι κάτοχος διπλώματος (1993) και διδακτορικού τίτλου (2003) από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και φυσικοχημικό χαρακτηρισμό με χρήση προηγμένων τεχνικών και μεθοδολογιών νανοδομημένων και νανοπορωδών υλικών (με βάση τον άνθρακα και την πυριτία, με ανόργανο-οργανικό σκελετό κλπ.) και νανοσύνθετων υλικών για εφαρμογές περιβάλλοντος, ενέργειας και υγείας με έμφαση σε διεργασίες ρόφησης και διάχυσης, π.χ. για διαχωρισμούς και αποθήκευση αερίων (έμφαση σε H2, CO2, CH4), τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, φορείς δραστικών ουσιών, τεχνολογίες ελεγχόμενης αποδέσμευσης, μηχανική ιστών κλπ.

Έχει αναπτύξει μεγάλο αριθμό ενεργών ακαδημαϊκών διεθνών συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο, καθώς και σημαντική εμπειρία σε εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα (έχει λάβει μέρος σε >30 Εθνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνούς εμβέλειας ερευνητικά έργα). Έχει επιβλέψει / συνεπιβλέψει αρκετές διπλωματικές (5) και μεταπτυχιακές εργασίες (6) καθώς και υποψήφιους διδάκτορες (8) και μεταδιδάκτορες (7). Το δημοσιευμένο της έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 75 εργασίες σε διεθνείς εκδόσεις και περιοδικά με κριτές (h index: 19 – Scopus) καθώς και περισσότερες από 150 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content