ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Διευθυντής Ερευνών, Φυσικός

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τρέχουσα Θέση: Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α’ Βαθμίδας), από τον Οκτώβριο 2015 στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Εκπαίδευση: Διδακτορικό Δίπλωμα από το Φυσικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1994), Πτυχίο Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1987)

Επιστημονικές – Ερευνητικές Δραστηριότητες και Ενδιαφέροντα:

Περιβαλλοντική υπολογιστική ρευστομηχανική, με έμφαση στην προσομοίωση της ατμοσφαιρικής διασποράς ρύπων σε πολύπλοκη τοπογραφία ή/και γεωμετρία, σε όλες τις χωρικές κλίμακες

επικίνδυνοι ρύποι προερχόμενοι από τεχνολογικά ατυχήματα ή κακόβουλες ενέργειες

υπολογισμός των διακυμάνσεων των συγκεντρώσεων αερίων ρύπων λόγω ατμοσφαιρικής τύρβης, με σκοπό την εκτίμηση των συνεπειών λόγω έκθεσης σε επικίνδυνους ρύπους (μέγιστες συγκεντρώσεις – δόσεις)

Υπολογισμός αβεβαιοτήτων στα αποτελέσματα μοντέλων ατμοσφαιρικής διασποράς ρύπων

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών inverse modelling / data assimilation μετρήσεων συγκεντρώσεων ρύπων σε μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς τύπου Euler ή Lagrange με στόχο τον υπολογισμό του άγνωστου ρυθμού έκλυσης ρύπου ή/και τη θέση άγνωστης πηγής

Ανάπτυξη διαγνωστικών μετεωρολογικών μοντέλων συμπεριλαμβανομένων μεθοδολογιών data assimilation

Ανάπτυξη μεθοδολογιών υπολογισμού ρυθμού δόσεων ακτινοβολίας γ από ραδιενεργό νέφος ανομοιογενούς κατανομής συγκέντρωσης ενεργότητας και από την εναπόθεση ραδιενεργών ρύπων στο έδαφος

Υπολογιστική προσομοίωση αέριας ρύπανσης / ποιότητας αέρα αστικών περιοχών

Ερευνητικά Προγράμματα: (α) Συμμετοχή σε 20 Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα, σε 9 από τα οποία ως επιστημονικός υπεύθυνος για το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και 1 ως συντονιστής (β) Συμμετοχή σε 9 Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα

Δημοσιεύσεις: 70 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, 7 συνεισφορές σε βιβλία και μονογραφίες, 105 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 35 τεχνικές αναφορές

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Advanced Emergency Preparedness and Response Tools for Airborne Hazardous Materials in Urban Environments

- | Subaward Agreement No. C728S1 with Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES), under Prime Agreement NPRP 7-674-2-252 with Qatar National Research Fund (QNRF)

Αντικείμενο: Ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων για υποστήριξη στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που συνδέονται με ατμοσφαιρική διασπορά επικίνδυνων ρύπων σε αστικά περιβάλλοντα, με ιδιαίτερη έμφαση σε μεθόδους αντίστροφης μοντελοποίησης για τον προσδιορισμό άγνωστων πηγών των επικίνδυνων ρύπων ...

readmore-arrow

Evaluation, improvement and guidance for the use of local-scale emergency prediction and response tools for airborne hazards in built environments

- | COST

readmore-arrow

Implementation of an RN emergency system in Eastern Mediterranean

- | EC DG Home Affairs, “Prevention and fight against Crime”- ISEC 2011

readmore-arrow

Towards a self sustaining European Technology Platform on preparedness for nuclear and radiological emergency response and recovery

- | European Commission’s 7th Framework Programme, EURATOM for Nuclear Research and Training Activities (work programme 2010), Fission-2010-3.3.1, Grand Agreement Number 269718

readmore-arrow

Innovative integrative tools and platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe

- | European Commission’s 7th Framework Programme, EURATOM for Nuclear Research and Training Activities (work programme 2012), Fission-2012-3.3.1, Grand Agreement Number 323287

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content