Το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” συνεχίζει την επιτυχημένη του συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης εντός του Horizon Europe

Χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

Χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

Η ύπαρξη μιας καθαρής, αστείρευτης και βιώσιμης πηγής ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για την ανθρώπινη ευημερία. Αυτό το όνειρο θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα όταν η φυσική διεργασία με την οποία ο ήλιος παράγει ενέργεια επιτευχθεί με τεχνικά μέσα πάνω στη γη. Η φυσική διεργασία αυτή ονομάζεται Σύντηξη και για πολλές δεκαετίες ένας μεγάλος αριθμός επιστημόνων και μηχανικών από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ευρώπης  δουλεύουν με σκοπό την εφαρμογή της για παραγωγή ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή προσπάθεια υλοποιείται μέσα από τα προγράμματα-πλαίσια στα οποία συμμετέχουν όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας έχει αναθέσει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” την διαχείριση της Ελληνικής συμμετοχής στην κοινή Ευρωπαϊκή προσπάθεια με την ονομασία EUROfusion που έχει στόχο την παραγωγή ενέργειας από τη Σύντηξη. Το ερευνητικό πρόγραμμα συ-χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχουν, εκτός του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, ακόμα οκτώ συνδεδεμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Η συνέχιση  του EUROfusion στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο 2021 – 2027, “Horizon Europe“, υπογράφηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Συνεπώς για τα επόμενα επτά χρόνια οι Έλληνες επιστήμονες σε συνεργασία με συναδέλφους από άλλα Ευρωπαϊκά ιδρύματα θα εργαστούν για την υλοποίηση της παραγωγής ενέργειας από τη Σύντηξη.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Ομάδας Τεχνολογίας Σύντηξης του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”,  με τη συμμετοχή τριών Ινστιτούτων του ΕΚΕΦΕ «Δ», θα εστιαστούν ερευνητικά σε θέματα μελέτης της επίδρασης της ακτινοβολίας σε υλικά σύντηξης με στόχο την ανάπτυξη υλικών ανθεκτικών στην ακτινοβολία, στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης του πλάσματος με τα εσωτερικά τοιχώματα του αντιδραστήρα σύντηξης που περιβάλλει το πλάσμα, στην ανάπτυξη ανιχνευτών νετρονίων, καθώς και σε νετρονικούς και ραδιολογικούς υπολογισμούς και μετρήσεις. Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες θα εκπαιδευθούν σε θέματα Σύντηξης.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content