ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Έργα

Έργα

(7 Αποτελέσματα)
Καθαρισμός

ΒιοΝανοΔιαγνωστική

2021-2023 | ΓΓΕΤ/ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) (Τ2ΕΔΚ-03746)

Καινοτόμοι οπτικοί βιοαισθητήρες βασισμένοι σε νανονήματα Si για προσδιορισμό καρκινικών και μεταβολικών δεικτών, καθώς και δεικτών οξειδωτικού stress

readmore-arrow

ΑνοσοPros

2020-2021 | ΓΓΕΤ/ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΔΒΜ 103 (MIS 5047811)

Ανάπτυξη ανοσοχημικής αναλυτικής μεθοδολογίας, σε μορφές ELISA και βιοαισθητήρα, για τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων με δομή βενζιμιδαζολίου

readmore-arrow

PYTHIA

2008-2011 | EU/FP7-ICT-2007.3.6-224030

Βιοψηφίδες μονολιθικά ολοκληρωμένων συμβολομέτρων για την έγκαιρη ανίχνευση ανθρώπινων ασθενειών χωρίς τη χρήση ιχνηθετών

readmore-arrow

FOODSNIFFER

2012-2016 | EU/FP7-ICT-2011-8 (318319)

Επιτόπιος έλεγχος ασφάλειας τροφίμων με χρήση μονολιθικά ολοκληρωμένης φασματοσκοπικής ψηφίδας για την ανίχνευση επιβλαβών ουσιών σε φρέσκα τρόφιμα

readmore-arrow

FOODSENS

2021-2023 | ΓΓΕΤ/ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) (Τ2ΕΔΚ-01934)

Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείας σε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες

readmore-arrow

FOODSCAN

2011-2013 | EU/FP7-SME-2011 (286442)

Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης πλατφόρμας καινοτόμου βιοαισθητήρα για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων

readmore-arrow

DIAMOND

2018-2021 | ΓΓΕΤ/ΕΠΑνΕΚ 2014-2020/ΕΣΠΑ 2014-20

Ταχεία, Έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση μικροβιακών λοιμώξεων με αυτοματοποιημένο επιτόπιο, διαγνωστικό σύστημα

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content